با آن که ارائه اطلاعات رسانهای و علمی تحقیقی، در باب انتخاب همسر و ازدواج به شدت افزایش پیدا کرده، اما هنوز هم کمتر مفهومی به اندازه ازدواج قربانی عقاید غلط و هنجارهای نادرست اجتماعی شده است. باورهایی نظیر این که ازدواج میتواند به دلیل تقلید از دیگران، اجبار و فشار اطرافیان، از روی وسواس یا ترس از پیری و تنهایی و... انجام شود، از جمله باورهای نادرست است.

یکی دیگر از باورهای توهمی و به شدت غیر واقعی در ازدواج ، باوری که در میان نسلهای قدیمیتر به وضوح رواج داشت و خوشبختانه تقریباً از تمام بوتههای آزمون، ناکام و سرافکنده بیرون آمد و با این وجود، امتداد آن، به اشکال جدید و فرمهای دیگر در میان نسل حاضر هم خود را نشان میدهد، باور به این مطلب است که همسر خود را بعد از ازدواج تغییر میدهیم و او را با توجه به سلیقه و عقاید خود، به شکل جدیدی که میخواهیم در میآوریم!!!به نظر میرسد طرفداران این عقیده، انسان را موجودی مانند مجسمه تصور میکنند که از جنس سنگ است و میتوان آن را به هر شکلی تراش داد! یا به شکل یک عروسک مومی میبینند که میتوانند به راحتی تغییر شکلش بدهند!

باورهایی نظیر این که ازدواج میتواند به دلیل تقلید از دیگران، اجبار و فشار اطرافیان، از روی وسواس یا ترس از پیری و تنهایی و... انجام شود، از جمله باورهای نادرست است.

حواسشان نیست كه این مجسمه یا عروسک، برخلاف نمونههای دیگر، روح و روان هم دارد و خود، موجودی انتخابگر است که در شرایط فرهنگی اجتماعی خاصی رشد کرده و از خود، عقیده و رأی دارد و قبل از ازدواج ،عمری را با سلیقه و باورهای خود زندگی کرده و شخصیتش تا حدود زیادی شکل گرفته است.جالب است که در کمتر تعامل یا حتی معاملهای، چنین دیدگاهی اعمال میشود. در بیشتر معاملات حتی در آنها که سر و کار با اشیای بیجان است، کالای مورد نظر عرضه شده و خریدار آن را مشاهده یا امتحان میکند و اگر مطابق میل و سلیقهاش بود آن را خریداری مینماید و اگر نبود منصرف میشود.نهایت تغییری هم که افراد در هنگام معامله برای کالای مورد نظر قائل میشوند، صرفاً محدود به تغییرات ظاهری است، اما در ازدواج، با وجود آن که سر و کار با باطن و روح و روان فرد است، طرفین اصرار میکنند که باطن و شخصیت طرف مقابل خود را تغییر دهند و بدیهی است که در برآوردن این خواسته، شکست خواهند خورد.

همسر ما موجودی انتخابگر است که در شرایط فرهنگی اجتماعی خاصی رشد کرده و از خود، عقیده و رأی دارد و قبل از ازدواج ، عمری را با سلیقه و باورهای خود زندگی کرده است. بنابراین تغییر دادن او امری مشکل و شاید غیر ممکن است.

دلایل تمایل به تغییر همسر: ما در این قسمت به ذکر یکی از دلایلی که افراد سعی در تغییر همسر خود پس از ازدواج دارند می پردازیم و ادامه مطلب را به مقاله بعد موکول می نماییم.بعد از ازدواج یکی از اصلیترین دلایل میل به تغییر دادن همسر، ایدهآلگرایی است؛ بدین معنی که وقتی به دنبال ویژگیهای ایدهآل و مافوق تصور هستیم و این ویژگیها را در عالم واقعیت در کسی پیدا نمیکنیم، تصمیم میگیریم با کسی که صرفاً ظاهرش را پسندیدهایم ازدواج کرده و بعد از ازدواج، او را تغییر داده و آن ویژگیهای آرمانی را در او ایجاد کنیم! کاری که البته غیر ممکن است.گاهی هم نوعی ناهوشیاری و داشتن تصورات غلط و موهوم باعث میشود تصور کنیم بعد از ازدواج همه چیز به خوبی و خوشی سپری میشود و خصوصیات نامطلوب همسرمان تغییر میکند و خود به خود مطلوب ما میشود. در حالی که تجربه نشان میدهد کلاً تغییر کار سختی است و حتی در شرایطی که افراد با میل و رضایت خود برای تغییر کردن به یک روانشناس متخصص مراجعه میکنند، تا زمانی که خود نخواهند و تلاش نکنند هیچ تغییری در آنها رخ نخواهند داد.

منبع: خانواده سبز