لبخند بزن!

بدون انتظار جوابی از دنیا!

و بدان که روزی ان قدر دنیا شرمنده ات می شود که

جای پاسخ به لبخند هایت

با تمام سازهایت می رقصد...مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش