از ادم ها بگذر

دلت را بزرگ تر کن ...

ناراحت این نباش که چرا جاده رفاقت با تو همیشه یک طرفه است ...

شاد باش که چیزی کم نگذاشتی و بدهکارت خودت و رفاقتت و خدایت نیستی ...

وجدانت که اسوده باشد کفایت می کند ....
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش