در قدیم حنا برای زیبایی استفاده می شد

به این طریق که در حمام دلاک حنا را خیس کرده و به روی مو می گذاشت و دست و پا را هم توی کاسه حنا قرار می داد.

انها باید چند ساعتی می نشستند تا حنا رنگ بگیرد...

اصطلاح دست کسی را تو حنا گذاشتن هم از همین جا امده است...

که به معنی کسی را وسط کاری تنها گذاشتن است...
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش