برنده ها کسانی نیستند که هرگز شکست نمی خورند

بلکه کسانی هستند که هیچ وقت تسلیم نمی شوند.مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش