افغانستان به معنی سرزمین فغان و فریاد است.

مغولان در این سرزمین جنایاتی مرتکب شدند که دل هر انسانی را به درد می اورد.

ار انجا که ایرانیان می دیدند و می شنیدند که این ایرانیان از ته دل ناله و فغان سر می دهند انجا را افغانستان یعنی سرزمین فریاد نامیدند...مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش