دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیسه

هرچه بیشتر بمونی رفتنت سخت تر میشه

و اگر رفتی جای پات برای همیشه می مونهمرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش