بد نیست بدونی دروغ گفتن طبق قانون ژاپن برای پلیس ممنوعه و پلیس ژاپن برای همکاری با پلیس کشورهای دیگر حاضر به دروغگویی و فریب مجرمین نیست!!!


مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش