فواید نامه های عاشقانه برای نامزد یا همسرتان !
اگر شما به تازگی نامزد کردهاید و تمایل دارید روابط تان مستحکم تر شود برای همسرتانیک نامهی عاشقانه بنویسید!

بله ، شما اگر نامزد کردهاید یا چندین سال است که ازدواج کردهاید ، برای این که روابط تان مستحکم شود نامهی عاشقانه به همسرتان بنویسید .

در این مقاله با ما همراه شوید تا اظلاعات بیشتری را به دست بیاورید :
برای این که توجه فردی که به او علاقه مند هستید را بیشتر جذب کنیدیک نامه برای او بنویسید .زیرا با نوشتن این نامه دگرگونیهای در دل و قلب طرف مقابل تان ایجاد خواهید کرد . هیچ شک نداشته باشید که نوشتنیک نامهی عاشقانه میتواند رابطهی بینیک زن و مرد را دگرگون کند .

شما در نامهی میتوانید مسائلی از قبیل : اعتمادی که به نامزدتان دارید ، اظهار عشق و علاقه ، و ... را داشته باشید .

در ابتدای دوران نامزدی معمولا افراد نسبت به طرف مقابل شان خجالتی هستند و مدتی طول میکشد تا نسبت بهیکدیگر عادت کنند ، شما با نوشتن نامههایی میتوانید این صمیمت را تسریع بخشید .

نوشتن نامه دارای چندین حسن مثبت میباشد :
مانند این که اگریکی از نامزدها مثلا خانمیا آقا مجبور باشد مدتی را از شخص دیگر دور باشد ، با خواندن نامههایی که بین شما رد و بدل شده است میتواند شما را در هر لحظه در کنار خود احساس کند .
شاید پیش خود بگویید : تلفن که هست ؟؟ با تلفن صحبت میکنیم ؟
بله این موضوع درست است که با تلفن نیز میتوانید صحبت کنید اما اگر شما به تازگی نامزد کرده باشید و بعدا شوهر آینده تان بخاطر انجام کاری مجبور است مدتی از شما دور باشد ، شما به خاطر زمان کمی که بایکدیگر نامزد شدهاید شاید خجالت بکشید که به او بگویید دلتان برای او تنگ شده است ، دوست دارید هر چه زودتر برگردد تا او را ببینید ، اما تمام این موضوعات را میتوانید در نامه مطرح سازید تا همسرتان از این موضوع و از علاقهی شما نسبت به حودش اطلاع پیدا کند .

نتیجهی دیگری که نوشتن نامه دارد به ترتیب زیر میباشد :
شما شاید کیلومترها ویا حتی قارهها از همسریا نامزدتان دور باشید اما شمایا او با خواندن نامههای دیگری همیشه این احساس را دارید که او نزدیک شما است و دوری را کمتر احساس میکنید .یا این که شما احساسات ویا صحیتهایی را که نمیتوانید در مقابل نامزدتان ابراز کنید بر روی کاغذ میآورید

زیرا شاید زمانی که چشم در چشم نامزدتان باشید خجالتیا هر صفت دیگری مانع از انتقال صحبتهای تان به دیگری شود . برای این که همسریا نامزدتان با هر بار خواندن نامهیاد شما در ذهنش نداعی شود ، میتوانید از عطر مخصوصی که شما همیشه از آن استفاده میکنید به نامه بزنید تا او با خواندن نامه ، حتی بوی عطر شما را نیز استشمام کند .

اصطلاحاتیا کلمات خاصی که همیشه به کار میبرید را برای جلب توجه او با رنگ دیگری بنویسید تا او با رسیدن به این کلمههای لبخندی به نامهی شما بزند .