۱ـ همسرت را عوض نکن، خودت را عوض کن.
۲ـ همیشه درون خود را بازبینی کن و در این بازنگری ها منصف باش.
۳ـ کنترل زندگی خود را به دست بگیر و هیچگاه نسخه های درمانی دیگران را در زندگی پیاده نکن.
۴ـ هم به خوبی هایش فکر کن هم به بدی هایش و هنگام بحث هر دو را مد نظر داشته باش.
۵ـ خود روانپزشک خویشتن باش، با جملات نیرو بخش و درمان گر بعد از هر دلخوری به خود نیرویی تازه ببخش و بدان که این نیز بگذرد.
۶ـ کمتر صحبت کن و بیشتر عمل. هنگام ناراحتی زیاد سخن نگو، عمل کن (عمل شما سکوت و آرامش در چهرهٔ شماست) چرا که به هنگام ناراحتی تعادل روحی بر هم می خورد و مسائلی گفته می شود که گاه مشکل را پیچیده تر می کند.
۷ـ عیب های همسرت را دوست داشته باش.
۸ـ مرد ها همه یکسانند این یک روال جهانی است.
۹ـ مسائل کوچک را نادیده بگیر.
۱۰ـ مقایسه نکن. هیچگاه همسرت را با دیگری مقایسه نکن چرا که مرد ها در عین یکسان بودن هرکدام دنیایی خاص دارند.
۱۱ـ سعی کن اختلاف سلیقه هایتان به نزاع نیانجامد. این را بدان که تفاوت ها شکاف بوجود نمی آورد عدم تفاهم است که شکاف ها را بیشتر می کند. تفاوت در اصل بسیار سازنده است اگر از آن برای تعالی استفاده کنید.
۱۲ـ وقت آزاد خود را تنظیم کنید. این کار را برای همه اعضاء خانواده انجام دهید و وقتی را هم به پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها اختصاص دهید با این کار برای خود و والدینتان ارزش قائل می شوید.
۱۳ـ سعی نکن برای همه رفتارهای همسرت دلیل بیابی. چرا که خواستگاه و پرورش گاه هر کدام از ما برایمان رفتار هایی را نهادینه می کند. با تلاش و صبر آن دسته از رفتار های نادرست را که نهادینه شده از وجود هم محو کنید.
۱۴ـ عشق پایدار نیازمند احترام و بازگشت بعد از هر دلخوری است.
۱۵ـ قرار های دو نفره را فراموش نکنید. مانند اوائل ازدواج برای او نامه های عاشقانه و کوتاه بنویسید و یا با او در یک جای خاطره انگیز قرار بگذارید.
۱۶ـ با همسرت مثل یک دوست باش و مشکلات خود را همانند یک دوست با او حل کن.
۱۷ـ با عشق همسرت را رام خود کن.
۱۸ـ جذابیت خود را همیشه حفظ کنید حتی اگر چندین سال از ازدواجتان می گذرد.
۱۹ـ بعضی مواقع با قواعد همسرت در زندگی بازی کن. این نوعی احترام به افکار و منش اوست و این را بدان که او قدر این کار را خواهد دانست.

سایت شفاف