شاید این كار، مثل موم نرم كردن شوهران ، آرزوی خیلی از خانمها باشد، اما آرزوی محالی نیست و رموز سادهای دارد. برای این كار به چند توصیه عمل كنید:ـ شنونده خوبی باشید.ـ او را نصیحت نكنید، بویژه در حضور دیگران.ـ شوهر خود را با دیگری مقایسه نكنید، از او ایراد نگیرید و تحقیرش نكنید.ـ چارچوب فكری و ذهنی شوهر خود را بشناسید و او را آنچنان كه هست درك كنید.ـ نسبت به وضعیت روحی شوهرتان دقیق و حساس باشید.ـ در مورد مسائل مورد علاقه همسرتان اطلاعات كسب كنید و به آن احترام بگذارید.ـ زمینههای حركت او را فراهم كرده و مانع رشد او نشوید.ـ زبان نگاه را بیاموزید و ارتباطهای غیركلامی با همسر خویش را بیشتر كنید.ـ توقعات و انتظاراتی كه از او دارید را محترمانه برایش بیان كنید و از او نیز چنین بخواهید.ـ هر روز بهانهای برای ایجاد نشاط و شادابی در خانه پیدا كنید.ـ انصاف داشته باشید و صادقانه همهچیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.ـ بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.ـ هنگام ناراحتی او از وی انتقاد، گله و شكایت نكرده و او را محكوم نكنید.ـ در جهت تامین نظر وی طوری دوستانه صحبت كنید تا احساس امنیت درونی كند.ـ به جای احساساتی شدن آرام باشید و از تندی و اشك ریختن بپرهیزید.ـ موقعیت خود را تغییر داده و مشكلات را در زمان و مكان بهتری مطرح كنید.ـ عقاید خویش را تحمیل نكرده و با آرامش و صداقت بگویید، در قلب شما چه میگذرد.ـ همچنان كه دوست دارید از شما گذشت كنند، خود نیز بخشش داشته باشید.ـ در مقابل رفتار تند شوهرتان، شكیبا و بردبار باشید. (این یكی از تواناییهای خاص زنان است)ـ بر وی منت نگذارید و زحمات و ایثارهای خود را در زندگی به رخ او نكشید.