اختلاف زن و شوهری در هر زندگیای اتفاق میافتد. حتی در زندگی زوجهایی که خوشبختند و عقدشان در آسمانها بسته شده. پیشگیری از این نمک پاشیهای گاه و بیگاه شاید غیرممکن باشد اما میتوانید کمی با ملاحظه و مدارا دعواهایتان را به سمت صلح و مفاهمه هدایت کنید.

مهمترین کار در این موارد این است که سعی کنید دعواها را از داد و بیداد به سمت گفتوگو بکشانید و به جای خردهگیری از رفتارهای یکدیگر، احساساتی که از رفتار همسرتان پیدا کردهاید، با او در میان بگذارید. البته در همین زمان سعی کنید فقط حق را به خودتان ندهید و احساسات همسرتان را هم درک کنید.

دنیا را گاهی از چشم دیگران دیدن رمز مصالحه و تفاهم است. با همسرتان عهد کنید که هیچ وقت به هم ناسزا نگویید و این عهد را تحت هیچ شرایطی زیر پا نگذارید. در جر و بحثهای شدید، همیشه یکی از زوجین فکر میکند با تخریب شخصیت او، میتواند به طرف مقابلاش غلبه کند، بنابراین اختلافات آنها تا حدی ادامه پیدا میکند تا مثل میدان جنگ، یکی پیروز و دیگری مغلوب شود.اما در دعواهای زن و شوهری، «شنونده» بودن اصلی است که نباید فراموش کنید.

اگر به جای داد زدن سعی کنید کمی گوش دهید، هم خودتان آرامتر میشوید و هم فرصت پیدا میکنید حرفهای همسرتان را بشنوید. اما این شنونده بودن به معنای خوردن حرفها و سکوت کردن نیست. حرفتان را بزنید اما بعد از آن که حرفهای طرف مقابل را شنیدید.

در نهایت اگر احساس کردید که بحث بینتان بالا گرفته و به دعوا تبدیل شدهاست، سعی کنید از محیط خارج شوید یا در محیطی خلوت و مخصوصاً بهدور از چشمان فرزندانتان با هم صحبت کنید.

منبع: اطلاعات