آیا مردی که چند همسر داشته باشد، زودتر میمیرد؟!!


نتایج یک پژوهش نشان میدهد تعدد زوجات منجر به ...

نتایج یک پژوهش نشان میدهد تعدد زوجات منجر به مرگ زودهنگام افراد میشود.
بر اساس نتایج این پژوهش اگرچه ازدواج برای بهداشت جسمیو روانی مفید است اما چند همسری نتایجی کاملا بر عکس خواهد داشت.
طبق این پژوهش امریکایی ، چند همسری به مرگ زودهنگام بر اثر تنشها و فشارهای گوناگون منجر میشود.
نتایج این پژوهش که در مجله امریکایی " بهداشت و پیری" منتشر شده است نشان میدهد هرکس با سه زن یا بیشتر ازدواج کند در مقایسه با فردی که در زندگی خود فقط یک همسر اختیار کرده ؛ با احتمال مرگ زودهنگام روبرو است.
علت اصلی این امر به تنش ها و فشارهای روانی ناشی از جستجو درپی شریک جدید و اقدامات مربوط به طلاق یا درگذشت همسر قبلی است.
همچنین این احتمال وجود دارد که افراد چند همسری بر اثر فشارها وتنشها به سمت استفاده از مواد مخدر سوق پیدا کنند.
این در حالی است که طبق این پژوهش افراد متاهل به طور کلی شانس بیشتری در مقایسه با افراد مجرد دارند و با توجه به نگرش خود به زندگی و آینده به بهداشت خود توجه بیشتری دارند.