رنگ خاکستری مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست !

کسانی که به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت می کنند .

جوانانی که به این رنگ اظهار علاقه می کنند در واقع خود را هم طراز اشخاص کهنسال می دانند و در زندگی احساس بی نیازی می کنند.مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش