همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق داره

شاکی سختی های دنیا نباش

شاید شما بهترین بازیگر خدایی...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش