اگر جزء طرفدارهای رنگ قهوه ای هستی کاملا می توان روی شما حساب باز کرد.

چون ادمی با ثبات و مقدس و شاید شاعر پیشه هستی .

علاوه بر ان کاملا در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد هستی...

و در عشق هرگز بد بین و تند نیستی...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش