يک بررسي جديد نشان ميدهد پرستاري از همسر باعث افزايش ميانگين طول عمر و کاهش خطر مرگ ميشود
به گزارش سلامتيران تحقيقي که نتايج آن در در مجله علوم روانپزشکي به چاپ رسيده است، نشان ميدهد که مراقبت و پرستاري از همسر بيمار سبب افزايش اميد به زندگي (ميانگين طول عمر) در فرد ميشود .

بررسيهاي انجام شده روي 1688 زوجهاي بالاي 70 سال به مدت 7 نشان داده است پرستاري از همسر بيمار سبب ميشود اميد به زندگي تا 50 درصد افزايش يابد.
به گفته استفان پرون روانشناس دانشگاه ميشيگان در آمريکا 14 ساعت مراقبت در هفته از همسر اميد به زندگي را تا 50 درصد افزايش ميدهد و احتمال مرگ تا 36 درصد کاهش مييابد.
اين پژوهشگران معتقدند که عوامل فيزيولوژيک هم در اين در ايجاد اين اثر دخيل است. به گفته آنها در واقع ترشح هورمون اوکسيتوسين در اين افراد سبب مقابله بدن با عوامل استرسزا ميشود و ميانگين طول عمر را افزايش ميدهد