همسرتان خیانت نمیکند به شرطی که ...


مجله سیب سبز


قطعا هنوز عاشق هم هستید! اما شاید کافی نیست. برای اینکه همسرتان به یک رابطه پنهانی وارد شود، نهتنها عشق میان شما، بلکه وجود فرزندان یا داشتن یک زندگی به ظاهر آرام هم کافی نیست. ماجرای خیانت از روزی که همسرتان با نفر سومی صحبت میکند، آغاز نمیشود. سابقه این اتفاق به ماهها و حتی سالها قبل از آشنایی او با زن دیگری برمیگردد. به روزهایی که بیتوجه به خطری که پشت در خانهتان کمین کرده، تنها با خیال اینکه همدیگر را دوست دارید به ریزهکاریهای ارتباطتان بیتوجهی میکردید. اگر میخواهید با این ریزهکاریها آشنا شوید. این صفحه را با دقت بخوانید و توصیههایمان را هر روز در خانه تمرین کنید.

تو یک فرشته نیستی

گرچه حفظ یک رابطه زناشویی سختترین نوع حفظ یک رابطه است اما باید بدانیم در هر رابطهای از هر نوع و هر شکل هر فرد فقط میتواند خود را تغییر دهد نه هیچکس دیگر را. پس به جای کنترل کردن همسرتان و بازی کردن نقش کارآگاه، صادقانه و دور از تعصب به چالشها و مشکلات زندگی مشترک خود نگاه کنید. برای شروع بهتر است نگاهی به رفتارها و باورهای خود بیندازید. سهم شما از فاصلهای که میان شما و همسرتان ایجاد شده چقدر است؟ بهتر است تصویر فرشتهمانندی که از خودتان ساختهاید را پاک کنید و با پذیرفتن اشتباهاتتان برای برطرف کردنشان تلاش کنید.

خسته نشوید

ایمن کردن زندگی مشترک، کار یک روز و 2 روز نیست. ساختن روابط مطلوب نیازمند تلاش مداوم است. گرچه میزان همخوانی و شباهت شما و همسرتان تاثیر مثبت زیادی در دوام یک ارتباط موفق دارد اما آنچه در ایجاد و حفظ رابطه زناشویی اهمیت بیشتری دارد، برخورد مناسب با ناسازگاریها و ناهماهنگیهاست. به عبارت دیگر آنچه موجب شکست در رابطه میشود تفاوتهای شما نیست بلکه نوع نگاهتان به تفاوتهاست، پس مراقب خطرساز شدن نگاهتان باشید.

عادی نشوید

یکی از بهترین راههای دستیابی به صمیمیت و نزدیکی در رابطه زناشویی خلاقیت و جستوجوی راههای تازه است. پختن یک غذای جدید و متفاوت با کمک همان موادی که میدانید همسرتان از خوردنشان لذت میبرد، تماشای یک فیلم خوب در آخر هفته، خرید و یک تفریح تازه برای خلق چند ساعت متفاوت و وقت گذراندن با هم یا حتی ایجاد تنوع و تغییر در ظاهرتان همه راههای به ظاهر ساده اما تاثیرگذاری هستند که کسالت را از زندگی شما دور میکنند. وارد شدن به خانهای که همیشه یک شکل است، خوردن غذاهایی که همیشه یک طعم میدهند و دیدن فردی که هیچ وقت به ظاهرش نمیرسد حتی اگر در روزهای اول ایجاد مشکل نکند به مرور خستهکننده و عادی میشود و بیش از حد عادی شدن همان اتفاقی است که میتواند زندگی مشترکتان را به خطر بیندازد.

صمیمی شوید

مهمترین انگیزه زن و مردی که به سوی روابط فرازناشویی کشیده میشوند، تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی است چراکه در چنین رابطهای هیچ یک از طرفین به عیبجویی، سرزنش و تهدید یکدیگر نمیپردازند. پس صمیمیت و دوستی را جایگزین رفتارهای مبتنی بر کنترلگری مانند سرزنش، تنبیه و... کنید.

مثبتها را ببینید

همسرانی که ویژگیهای مثبت یکدیگر را به خاطر میسپارند و نکات منفی یکدیگر را به کل شخصیت هم نسبت نمیدهند و تلاش بیشتری برای تغییر نقاط ضعف خود میکنند، به احتمال بسیار کمی با این بحران روبهرو میشوند. محرمانه نگه داشتن رازها و ناتوانیهای همسر از نشانههای ارتباط موفق است.

قدر شناس باشید

بد نیست بدانید در میان تمامی دلایلي كه ممکن است همسرتان را از شما ناراضی کند، 54درصد موارد به قدرنشناس بودن همسرشان اشاره میکنند. آمارها نشان میدهد که 12 درصد پرخاشگری همسر و 11 درصد نبود شرایط لازم برای بحث در مورد عواطف و احساسات واقعی را دلیل جدایی عاطفی میدانند. فقدان ارزشها و علايق مشترک هم در این میان در مراتب بعد قرار دارد. این آمارها نشان میدهد که مهمترین تفاوت فرد سوم نسبت به شما، رفتار اوست که سبب میشود همسرتان احساس کند خواستنیتر و دوستداشتنیتر است، پس تا دیر نشده، خودتان این حس را در او ایجاد کنید.