عضوهيات علمي دانشگاه علومپزشكي شهيدبهشتي گفت: بيشاز‪ ۸۰‬درصد كودكان در دو سال اول زندگي بويژه در كشورهاي درحال توسعه به عفونت گوش مياني مبتلا ميشونددكتر "همايون الهي" روز سهشنبه درگفت وگو باخبرنگار ايرنا افزود: در يك سوم اين گروه گوش درد دو ياسهبار تكرار ميشود، كه ‪۱۰‬درصد آن منجر به جمع شدن مايع غليظ چسب مانند(افيوژن) در گوش ميشودفوق تخصص گوش وحلق و بيني اظهارداشت: گوش درد نوعي عفونت درمجاري تنفسي است، گوش با بيني و حلق درارتباط است و ويروسها و ميكروبهايي كه در گوش عفونت توليد ميكنند از اين راه وارد گوش ميشوندوي سن زير سهسال، استفاده نكردن از شيرمادر، استفاده از مهدكودك، داشتن نقص ايمني مادرزادي و لوزه سوم كه گاهي لوزههاي كوچك سرشار از ميكروب است و استنشاق دود سيگار را ازعواملي دانست كه بچهها را بيشتر براي عفونت گوش آماده ميكند

A ،B ،O"الهي" افزود: كودكاني كه گروهخوني آنان

‪‬است بيشترازكودكان ديگر به گوش درد مبتلا ميشوند، پسرها بيشتر از دخترها دچاراين بيماري شدهو نژاد سفيد نيز بيشتر از نژاد سياه دراين زمينه استعداد دارنداين متخصص يكياز علتهاي ابتلاي كودكان بهاين بيماري را افقي و كوتاهبودن مجرايي كه بيني را به گوش متصل ميكند دانست و گفت: دراين مجراها داخل شدن ميكروب بهداخل گوش راحت تراست و در بزرگسالان طول آن بيشتر و عمودياستعضوهيات علمي دانشگاه علومپزشكي شهيدبهشتي وجودنوعي ماده موثربراي ايمن سازي بدن بنام "گاماگلوبولين" است كه اين ماده در سطح خوني كودكان بهنسبت بزرگسالان كمتراست و از يك كودك بهكودك ديگر نيز متفاوتاست از ديگر علتهاي ابتلاي كودكان به اين بيماري است

الهي" همچنين بهاستخوان پشت گوش "ماستوئيد" اشارهكرد وگفت: ايناستخوان بهعلت آنكه اين استخوان در تهويه گوش و مبارزه با ميكروبها نقش مهمي دارد و دربروز ابتلاي عفونت گوش دركودكان موثراستفوق تخصص گوش وحلق وبيني عفونت گوش را به سه دسته حاد، گاه مزمن و مزمن تقسيم و تصريح كرد: نوع حاد عفونت گوش چندروز طول ميكشد وپساز مدتي تكرار ميشود، اختلالهاي شنوايي زودگذر و حدود 15تا 30روز است، عارضه دريكي از دوگوش و يك طرفه بوده و عارضه كمتري به جاي نميماندوي افزود: درنوع دوم كه گاه مزمن شده ودرگوش مياني مايعي بهنام سروزيته ترشح ميشود، عفونت دوطرفهاست و اگر طولاني شود سنگيني گوش و اشكالات گفتاري پديدار ميشود"الهي" ادامهداد: نوع سوم اين عارضه دوطرفه است، درگوش مايع چسبناكي به نام چسب يا(‪ (GLUE‬پيدا ميشود، يا در بعضي مواقع پردهگوش پاره ميشود وباقي ميماند.

وي بااشاره به اينكه اين دسته از بيماران اگر درمان نشوند اختلال شنوايي و گفتاري در آنها طولاني خواهد بود، گفت: هر سه نوع گوش درد در سه سال اول زندگي كه سالهاي زبان بازكردن و فراگيري است، شايعتر است.

اين فوق تخصص گوش و حلق و بيني گفت: درد بجز درنوع حاد، در دودسته ديگر چندان آزاردهنده نيست، بههمين علت والدين متوجه نميشوند وكودك را به پزشك نمي رسانندبهگفته دكتر الهي، آبريزش بيني يا وجود خلط باترشح در ته گلوي كودك نيز ميتواند زنگ خطري براي پيدايش گوش درد باشد

وي گفت: كودكان لوزه سومي، بيشتر اين حالت را دارند، همچنين آن دسته از كودكان كه حساسيت دارند بيشتر دچار اين حالت ميشوند وبعضياز كودكان مستعد ممكن است در يك سال بيست مورد عفونت گوش داشته باشندعضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي تهران خاطرنشان ساخت: استفاده از آنتي بيوتيكها درانواع عفونتهاي ميكروبي بويژه در موارد حاد و تخليه گوش مياني ازطريق پرده صماخ درموارد طولانيتر از درمانهاي مفيد اين بيمارياست.

دكتر "الهي" يادآورشد: ازبين بردن زمينهآلرژي و درمانهاي مربوطهو تقويت بنيه ايمني كودك از راه واكسيناسيون نيز در درمان اين بيماري مفيد است

سايت كودكان