بعضیها فکر میکنند حتما باید در زمان خاصی که معمولا بزرگترها بهتر تشخیص میدهند، کنند. اصلا هم مهم نیست که هدفشان را از ازدواج نمیدانند. ازدواج برای این افراد کاری است که باید انجام شود، مثل سربازی رفتن یا مدرسه رفتن اما برخی واقعا آمادگی ندارند، ربطی هم به سن و سال ندارد. ازدواج یک کار جدی است و هرکسی اهل به دوش گرفتن این مسۆولیت بزرگ نیست.
جدایی
ازدواج شبیه دانشگاه رفتن است، هرکسی به درد دانشگاه رفتن نمیخورد. از بین کسانی هم که به دانشگاه میروند، فقط بعضیها موفق میشوند. پس اول باید این موضوع را کاملا درک کنیم که ازدواج مساله سادهای نیست، ضمن اینکه از طرفی هم نباید بیش از حد ازدواج را بزرگ کنیم که دچار وسواس بشویم.
اگر این نشانهها را در رفتار طرف مقابلتان دیدید،به ازدواج با او فکر نکنید چون بعدا دچار مشکل میشوید.
خودکم بینی: آدمهای خود کم بین و تایید طلب به درد زندگی نمیخورند، دائم نیاز به تایید و توجه دیگران دارند و شما هم باید مدام در حال تعریف و تمجید باشید. این افراد معمولا زود رنجند و اعتماد به نفس ندارند.
کمال گرایی: اما کمال طلبها با کمال گرایی افراطیشان میخواهند در هر زمینهای بهترین باشند و همین مساله نهایتا به بیعملی منجر میشود.چون این افراد فقط سراغ کاری میروند که مطمئن باشند در آن موفقند.
مهرطلبی: زود خودشان را لو میدهند. همیشه در زندگیشان به دنبال راضی کردن همه هستند و همین کار آزارشان میدهد.هر تغییر برای این افراد یک تهدید است و مدام باید بهشان سرویس عاطفی بدهید.
پارانویا (شکاکیت): شکاکها با لحن بازجویانه با شما صحبت میکنند و همیشه در حال چک کردنتان هستند.شکاکها به صورت پیش فرض شما را مجرم میدانند، منتها مجرمی که هنوز جرمش ثابت نشده.
توجه طلبی: توجه طلبها معمولا دخترند و در آن واحد چند ارتباط دارند. اینها در دوران کودکی از طرف پدر و مادر توجه نداشتند و برای همین از شما توجه زیادی میخواهند.
خودشیفته: خود شیفتهها از یک چیزی در وجود خودشان خیلی راضی هستند؛ مثلا اگر صدای خوبی داشته باشند، آنقدر صدای خودشان در ذهنشان بلند است که صدای بقیه را اصلا نمیشنوند.
اعتیاد : غیر از اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد اینترنتی و هیجانی هم دو موردی است که باید حواستان بهشان باشد.
دو قطبی: تغییرات شدید خلقی دارند.مثلا یک دوره دو هفتهای خیلی پرحرف، ولخرج و اهل برنامهریزیهای دور و دراز هستند و در دو هفته بعدی ناگهان افسرده و منزوی میشوند.
وسواس: اختلال وسواس یک زمینه شخصیتی است که فرد در آن بیش از حد دقیق است.زندگی با وسواسیها بعد از چند وقت خیلی سخت میشود.
برگرفته از مجلات همشهری