یادداشت دکتر مجید ابهری در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین به موضوع نشست اندیشمندان ایرانی در مورد زن و خانواده می پردازد.

این جامعه شناس و استاد دانشگاه نوشته است: " با توجه به سابقه تاریخی خانواده به عنوان قدیمیترین واحد اجتماعی و اولین مدرسه آموزش رفتارهای فردی و اجتماعی، پذیرفتن این واقعیت که زن و خانواده دو رکن اصلی جامعه بوده و نقش اساسی آنها در رشد و تعالی انسان غیر قابل انکار است منطقیترین رفتار علمی است.
نگاه مکاتب آسمانی به ویژه دین مبین اسلام به جایگاه ارزشمند زن و همسویی او با ارزشمندترین آموزههای انسانی و همینطور دستورات رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار مبنی بر حفظ کرامت انسانی و توجه ویژه به زن به عنوان پرورش دهنده اصلی انسان جای تامل بسیار دارد. خانواده که با محوریت مادر و همسر مختصات تربیتی، اجتماعی و فرهنگی، انسانی و اقتصادی را به فرزندان انتقال میدهد به عنوان اصلیترین بستر خلاقیت باید پذیرفته شود. عدم توجه به جایگاه واقعی خانواده در هر جامعه باعث فاصله گرفتن از ارزشهای اخلاقی و تزلزل در ارکان رفتاری خواهد شد."
وی با اشاره به جایگاه زن در دنیاس غرب نوشته است: " دنیای غرب تا وقتی که خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه مورد توجه قرار میگرفت رشد و ترقی علمی خود را انجام داده و نابسامانیهای اجتماعی و انسانی امروز در جوامع غربی ناشی از فقدان نگاه اساسی به خانواده است. هدف اصلی جنگ نرم فرهنگی در جامعه امروز ما متلاشی کردن خانوادهها و تنزل ارزش و جایگاه واقعی آن است بنابراین لازم است نهادهای فرهنگی و دولتمردان با بذل توجه به موضوع پراهمیت خانواده از تلاشگران دلسوز در این زمینه حمایت نموده و از محصولاتی که در زمینههای فرهنگی موضوع زن و عفاف و پاکدامنی و مبانی صیانت و تحکیم خانواده را دستمایه کار خود قرار دادهاند با ابزار مادی و معنوی پشتیبانی کنند."