هیچ جای نومیدی نیست !

تا زمانی که ستارگان در شب می درخشند

و تا هنگامی که شب سکوتش را بر شبنم ها می نشاند

و خورشید صبح طلایی را به ارمغان می اورد

جای نومیدی نیست!

هرچند اشک ها چون سیل بر چهره جاری شود!

بدان که هر لحظه می شود از نو شروع کرد

پس دوباره از نو شروع کن...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش