عراق عربی شده ایراک است.

ایراک واژه ای پهلوی است به معنی سرزمین سرسبز و خرم!

بعضی از اعراب که دوست ندارند ریشه ان را فارسی بدانند ان را از عروق می گیرند که به معنای ریشه ها است و در این صورت عراق یعنی سرزمین ریشه درختان.

خوب است بدانید بغداد هم فارسی است ."بغ" به معنی خداست و بغداد یعنی هدیه خدا.

مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش