به منظور جلوگیری از عارضه های فیزیکی صندلی هایی را خریداری کنید که پشتی ان گودی کمر را در بر گرفته و از نظر افقی و عمودی تراز باشد.

همچنین روکش ان از جنسی باشد که هوا را از خود عبور داده و سبب تعریق نشود و لغزنده نباشد.

نکته مهم دیگر این است که ارتفاع ان باید با ارتفاع میز متناسب باشد.

نشیمن گاه صندلی باید 25تا35سانتی متر پایین تر از سطح میز کار در نظر گرفته شود.

لایه داخلی ان بهتر است دو تا سه سانتی متر ضخامت داشته باشد.

مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش