مطالب بی ربط
مطالب بی ربط بخشی از متن است که ارتباطی با رمان یا داستان ندارد. داستان نویسان اغلب مطالب بی ربط را لابلای افکار شخصیت هایشان می آورند. البته منظور از مطالب بی ربط، افکار دور و دراز شخصیت نیست بلکه منظور محتوای افکار شخصیت است که ربطی به ذهن خود آگاه او در یک وضعیت خاص داستان ندارد.
مثال: والتر سایه کنار دستش را دید. سایه خودش نبود. بی حرکت در قسمت نیمه تاریک کوچه ایستاده بود. سایه حرکت کرد. سایه برادرش نبود. کارل تنومندتر بود. سایه مادرش هم نبود. مادرش زن فربهی بود سایه خواهرش هم بلندتر و لاغرتر بود. پس سایه او هم نبود. سایه کس دیگری بود.
طبعاً این افکار طولانی، برای بیان صرف یک نکته زیاد است. والتر می توانست فکر کند که: این سایه شبیه سایه هیچ کدام از افراد خانواده ام نیست، برگشت تا ببیند پشت سرش کیست؟
اما با اینکه این افکار بیش از اندازه دور و دراز است، بی ربط نیست. چون همه بیانگر نکته ای واحد است. مطالب بی ربط، مطالبی است که ارتباطی به موضوع آن لحظه داستان ندارد.
مثال: والتر در قسمت نیمه تاریک کوچه، سایه ای کنار دستش دید. سایه خودش نبود. شبیه سایه افراد خانواده اش هم نبود. باید فردا برای پیک نیک یکشنبه، یک حشره پراکن می خرید. از اینکه باید برای خرید نان برشته کن برقی، بهره زیادی به بانک می داد عصبانی بود. فکر کرد منصفانه نیست که سیرک ها یک شاخ به وسط سر بزها پیوند بزنند و آنها را مثل اسب تک شاخ افسانه ای در آورند. در کوچه پیش می رفت اما هنوز از خود می پرسید که سایه، سایه کیست؟ برگشت تا ببیند.