• برای نویسنده لازم است که شیوه بازی کردن و روایت کردن میان دروغ و حقیقت را بداند و از حقیقت گویی صرف در داستان پرهیز کند.
  • فکر می کنم به طور کلی ادبیات ،حاصل یک نداست .آدم ندایی را کشف می کند و می خواهد که روی کاغذ به آن جان ببخشد ، اما همان نداست که واقعیت رمان را می سازد .
  • آیا کتابی بی پدر ، یعنی کتابی که یتیم باشد در این دنیا وجود دارد ؟کتابی که زاده کتابهای دیگر نیست ؟آیا خلاقیتی بدون سنت هست ؟همه کتابها باهم خویشاوندند.
  • من از مبارزه خوشم می آید من همیشه از بحث و مشاجره استقبال می کنم . موقعی که سفیر بودم مجبور بودم خودم را کنترل کنم .
  • همواره کوشیده ام به منتقدانم بگویم : مرا طبقه بندی نکنید ؛ بخوانیدم . من نویسنده ام نه یک نوع ادبی .


کتابهای کارلوس فوئنتس به فارسی

*پوست انداختن ، ترجمه عبدالله کوثری
*گرینگوی پیر ، ترجمه عبدالله کوثری
*خودم با دیگران ،ترجمه عبدالله کوثری
*آئورا ،ترجمه عبدالله کوثری
*مرگ آرتمیو کروز ، ترجمه مهدی سحابی
...
منبع:مجله چلچراغ