ویژگیهای يك معلم خوب داستان نويسي
معلم داستان نویسی شما باید پنج ویژگی زیر را داشته باشد:
1. باید مطمئن شد که من، خودبینی و غرور او به حدی نیست که شما را به حساب نیاورد. چون شما قرار است چیزی بیاموزید نه اینکه مطیع حکمفرمایی ظالم باشید.
2. از معلمی که نمی تواند بی طرف باشد و همه ی نوشته ها را بر طبق سلیقه یا به نفع خود نقد و بررسی می کند بپرهیزید. معلم خوب باید شیوه های نویسندگی یی را پیشنهاد کند که شما بتوانید به کمک آن و بر طبق معیارهای بینش خلاق خود، چیزی را که خود می خواهید بنویسید. سلیقه ی شخصی آموزگار شما ارزشی برای شما ندارد بلکه نگرشهای نقادانه ی او (چه با آنها موافق باشد و چه نباشد) باید بی طرفانه باشد و بر بینش شما تأثیر بگذارد.
3. از معلمی که دیگران را مسخره، تحقیر و دلسرد و معلم متملقی که بیش از حد شما را تحسین می کند یا همیشه شیفته ی نوشته های شماست نیز بپرهیزید. چون کار شما آنقدرها بد یا خوب نشده است. بنابراین هر دو نوع معلم بی کفایت و گمراه کننده هستند.
4. معلم باید نویسنده ای حرفه ای باشد که از راه خلق و انتشار آثاری با اشکال متفاوت امرار معاش می کند. چون نویسنده ای که با فنون مختلف داستان نویسی آشناست. خیلی خوب می تواند آثار متنوع و با سبکهای مختلف هنرجویان خود را رازیابی کند.
5. از معلمانی که مجانی درس می دهند نیز اجتناب کنید. چون این نوع معلمها یا آدمهای خود بزرگ بینی هستند که به تعریف و تمجید دیگران احتیاج دارند و یا سخاوتمندانی احمق هستند. هنر جویان باید بهای آموزشی را که می بینند بپردازند تا دقیقتر گوش و سخت تر کار کنند.
لزومی ندارد به معلمتان عشق بورزید یا از او متنفر باشید، فقط اگر می خواهید چیزی بیاموزید به او احترام بگذارید.