رمان در بسته
رمان دربسته رماني است که در آن نويسنده تأثيرات جهان را بر شخصيت ها تصوير نمي کند. البته همه رمان ها نبايد مثل جنگ و صلح يا برباد رفته، حماسه تاريخي باشند. اما در هر حال نويسنده بايد حوادث خارج از زندگي شخصيت هاي اصلي و دل مشغولي هاي شخصي و آني آنها را نيز در نظر بگيرد:
مثال: خانواده اي چهار نفري در مزرعه بزرگي در مانتانا زندگي مي کنند. پدر خانواده مرد ضعيف النفسي است و بچه ها متمردند و مادر بر خانواده سلطه دارد. داستان، ماجراهاي اعضاي ناسازگار خانواده را بازگو مي کند و اينکه چگونه نحوه زندگي مسالمت آميز و در کنار هم را مي آموزند و چگونه پدر خانواده عزمي راسخ پيدا مي کند.
اگر نويسنده، جهان (شهر، ايستگاه راه آهن مجاور و غيره) را از داستان خود حذف کند، و صرفاً به مسائل خانوادگي شخصيت ها بپردازد، رمان وي در بسته يا محدود و غيرواقعي خواهد شد. چرا که شخصيت و انگيزه آدم ها را درگيري آنها با يکديگر و نيز حوادث خارج از زندگي آنها شکل مي دهد.
فشار روابط و محيط خارج، باعث ايجاد انگيزه هاي مختلفي در اشخاص مي شود و اين انگيزه ها افراد را به فعاليت هاي خاصي وا مي دارد. ولي مشکلات صرف خانوادگي اين کارايي را ندارد. بنابراين اگر در گيري هاي خانواده صرفاً به چارديواري خانه محدود شود و خصوصي باشد، طبعاً خوانندگان خاصي خواهد داشت. چون چنين داستاني شبيه داستان زندگي آدم هاي ديگر نيست.