دانشمندان انگلیسی به منظور بررسی یکی از شایع ترین دلایل تولد نوزادان نارس و مرگ های پیش از تولد تکنیک مهمی را توسعه دادند.
گروهی از دانشمندان انگلیسی از دانشکده داروسازی دانشگاه "ریدینگ" برای مطالعه درخصوص یکی از شایع ترین دلایل تولد نوزادان نارس و مرگ پیش از تولد، تکنیک مهمی را ارائه کرده اند.
این دانشمندان در حقیقت در این تکنیک از یک دسته تشعشات اشعه ایکس برای آزمایش ساختارهای کوچک حاضر در داخل کیسه "آمنیوتیکی" استفاده کردند.
کیسه آمنیوتیکی، غشایی است که جنین را محافظت می کند. این دسته از تشعشات اشعه ایکس می توانند ساختارهای بسیار کوچکتری را که با ابزارهای اپتیکی و میکروسکوپ های الکترونیکی نشان داده نمی شوند، نشان دهند. به ویژه برای نشان دادن تفاوت های اشکال میکروسکپی بسیار ریزتر، آزمایش با اشعه ایکس ملایم می تواند اندازه گیری دقیق تری از غشای آمنیوتیکی را در شرایط نرمال این غشا نشان دهد.
براساس گزارش ساینس دیلی، چرخش این کیسه در طی شرایط نامناسب، به طور طبیعی می تواند منجر به مرگ و یا مشکلات عقب ماندگی های ذهنی نوزاد شود.
در حال حاضر درحدود ۴۰ درصد از تولدهای نارس در اثر چرخش غشای آمنیوتیکی است. به همین دلیل درک بهتر فرایند چرخش این کیسه می تواند منتهی به یک درمان بهتر و تشخیص به موقع به منظور کاهش رقم تولدهای نارس شود.
در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "ما یک تنظیم مولکولی را شناسایی کردیم که فیبرهایی که مقاومت بافت این کیسه را تضمین می کنند، می سازند. به خصوص ما موفق شدیم این تغییرات را در مقیاس نانویی بازسازی کنیم. این تغییرات در گسترش مولکولی در داخل فضاهای مرتبط با چرخش این غشا شرکت دارند."

خبرگزارى مهر