1- اخلاق سرمايه و بهترين و عاليترين دارايي ما است.

2- اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه اي ندارد، در هر طبقه و صنفي پيدا شود مورد احترام واقع مي گردد.

3- اخلاق خوب مانند آب جاري است كه موجب حاصل خيزي كشتزارها مي شود.

4- اخلاق بالاتر از قوانين است، زيرا قوانين هميشه همراه انسان نيست ولي اخلاق هميشه با او است.

5- اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي بر زبان نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند.

6- انحطاط اخلاقي هميشه پيشاهنگ انقراض تمدنها است.

7- بد اخلاق در دست دشمني گرفتار است كه هر جائي برود از چنگ عقوبت او رهايي نيابد.

8- بهترين ميراثي كه پدران براي فرزندان خود مي گذارند تربيت خوب است .

9- به هر كس كه مي خواهد موفق شود بگوييد: اخلاق نيك را درخود پرورش ده.

10- خط مستقيم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقيات هم كوتاه ترين راه است.

11- صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند.

12- مردان قانون وضع مي كنند و زنان اخلاق به وجود مي آورند.

13- وظيفه زن تهذيب اخلاق مرد است.

14- پيش از مسافرت ، از خصوصيات اخلاقي و سوابق رفيق راهت پرس و جو كن و پيش از خريد خانه ، همسايه ات را بشناس .

15- ارزش هاي معنوي و اخلاقي حمايتگرند ، نه محدوديت آفرين .

16- اخلاق بايد بر هنر حكومت كند .

17- اخلاق و عظمت مردان بزرگ ، در طرز رفتارشان با افراد كوچك معلوم مي شود.

18- آداب و عادات به آساني و سرعت به صورت اخلاق در مي آيد.

19- اخلاق اگر با اندگي هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصيل زياد بدون هوش و بدون اخلاق ترجيح دارد.

20- اخلاق يكي از بزرگ ترين قواي محركه جهان است و در كمال تظاهرات خود طبيعت انساني را در عاليترين شكل آن مجسم مي سازد.

21- اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نيست ، بلكه ذره ذره ، روز به روز خَلق و ايجاد مي گردد.

22- اخلاق مي تواند جانشين علم، مال ، مقام ، زيبايي و ساير مزايا باشد ، اما هيچ نعمتي جاي آن را نمي گيرد.

23- در طبيعت و اخلاق انساني ، هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با تعليم مناسب اصلاح نشود.

24- ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقيده ، و عقيده ي بدون فهم ممكن نيست.