کودکانی که در تابستان متولد میشوند در مقایسه با متولدین بزرگتر از خودشان، نمرات کمتری در آزمونهای مدارس می گیرند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه تایمز تفاوت آموزشی بین متولدین ماههای تابستان به ویژه متولدین شهریورماه با متولدین ماههای دیگر که از نظر سنی بزرگترند، تا پایان دوره دبیرستان باقی میماند به گونه ای که در پاره ای از موارد، به علت پایین بودن نمرات این قبیل دانش آموزان، معلمان آنان را به کلاس هایی که نیاز به آموزش های ویژه دارند، منتقل می کنند.
موسسه مطالعات مالی در انگلیس که این پژوهش را به انجام رسانده، توصیه کرده است، معلمان به تفاوت های سنی دانش آموزان، به ویژه در کلاس های پایین توجه کنند و براساس سن کودکان، نمرات امتحانی را محاسبه کنند.
همچنین از معلمان خواسته شده است تا زمان آزمون، متناسب با آمادگی سنی دانش آموزان تعیین شود، زیرا شماری از کودکان، به علت دیرتر به دنیا آمدن، نمی توانند نمرات مورد نظر را به دست آورند و نیاز به زمان بیشتری دارند.
تایمز به نقل از گزارش موسسه مطالعات مالی انگلیس نوشت، در پژوهشی ۲ ساله که بر روی نمرات ۲ میلیون دانش آموز ۵ تا ۱۸ ساله صورت گرفت، مشخص شد متولدین شهریور ماه مورد تبعیض سنی قرار می گیرند و این تبعیض به ویژه در بین دانش آموزان سال اولی بیشتر مشاهده می شود.
کارشناسان آموزشی می گویند: نمرات دانش آموزی که در پاییز، مثلا در مهر ماه متولد شده است، باید با نمرات دانش آموزان متولد تابستان در سال دوم تحصیل مقایسه شود.
در گزارش یاد شده توصیه شده است ، تفاوت سنی دانش آموزان و اثر آن بر نمرات دانش آموزان به معلمان و والدین جوان آموزش داده شود.

گزارش: همشهری آنلاین