اكبرياني: فضاي مجازي امکان خوبی برای نویسندگی است

اكبرياني درباره تاثير شبكههاي مجازي بر جريانهاي ادبي به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: شبكههاي مجازي به شكل گستردهاي از استقبال مخاطبان بهرهمند هستند و طبيعتا در اين موقعیت هر مطلبي كه روي سايتها قرار بگيرد، بدون تاثير نخواهد بود.

وی افزود: بخش اعظمِ مطالبي كه در شبكههاي مجازي ارايه ميشوند، آثاري هستند كه امكان انتشار در كتابها و نشريهها را ندارند، در نتيجه نويسندگان اين مطالب به روشي آسان قادر خواهند بود مطالبشان را منتشر كنند.

نويسنده كتاب «بايد بروم» ادامه داد: امروزه براي آنكه بدانيم آثار ادبي حول چه محوري ميگردند بايد به شبكههاي مجازي رجوع كنيم. با توجه به برخی موانع براي انتشار آثار ادبي، نميتوان با بررسي آثار ارايه شده در كتابها و نشريهها دريافت كه سوژههاي مورد توجه نويسندگان اين روزها چه موضوعاتی است، اما براي پاسخ به اين سوال ميتوان سراغ مطالب ارايه شده در اينترنت را گرفت، زيرا اين مطالب بدون دشواری منتشر ميشوند. در واقع نويسندگان مطالبي را كه نميتوانند در كتابها و نشريهها منتشر كنند، در شبكههاي مجازي قرار ميدهند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا انتشار مطالب در شبكههاي مجازي ميتواند تاثيرات منفي و مخربي بر جريان ادبي داشته باشد؟»، توضيح داد: من معتقدم تاثير منفي دراينباره وجود ندارد. در بازار كتاب انواع آثار ادبي با كيفيتهاي متفاوت ارايه ميشود كه البته اين مساله تنها مربوط به اين زمان نيست و از گذشته نيز به همين شكل بوده است. در اين وضعیت مخاطبان هستند كه آثار مورد علاقه خود را از ميان اين آثار ادبي انتخاب ميكنند و در آينده، تاريخ قضاوت خواهد كرد كه كدام يك از آثار ماندگار و كدام يك، محو خواهد شد.

اکبریانی درباره نقد آثار ادبي در شبكههاي مجازي گفت: در دنياي كتاب جلسات نقد، بررسي و رونمايي انجام ميشود. گرچه تعداد اين نشستها كم است اما نقد آثار ادبي در شبكههاي مجازي و اينترنتي به صورت گستردهاي انجام ميشوند زيرا هر فرد، فضاي ارايه نظراتش را دارد. البته گاهي اوقات، نقدهايی سطحي هم وجود دارد اما اين مساله مشكلي به وجود نميآورد زيرا يكي از ويژگيهاي شبكههاي مجازي، آزادي مخاطبان براي ارايه نظراتشان است.

اين نويسنده اظهار كرد: مخاطبان شبكههاي مجازي بيشتر، با ذهنيت قبلي و اطلاعاتي كه از نويسندگان و آثار دارند، سراغ آثار ادبي ميروند و آنهايي كه در ابتداي اين راه هستند، بايد با تلاش و تجربه، مخاطبان را جذب كنند. البته نبايد فراموش شود كه هر فردي با هر نظري، حتي سطحي، حق اظهارنظر دارد و ميتواند نظراتش را درباره هر اثر ادبي داشته باشد.

محمدهاشم اکبریانی داستاننویس و روزنامهنگار است. نخستین رمان وی با نام «بايد بروم» در سال 1388 به چاپ رسيد. «نيست تا نيست»، «نيمغبار دلخوشي» و «مثل كافهاي متروك» نام سه مجموعه شعر اوست.

كتابهاي «كاش به كوچه نميرسيدم»، «آرامبخش ميخواهم»، «عذاب ابدی» و «هذیان» از كتابهاي وي در حوزه داستان هستند.

«چهره مبهم» تازهترین اثر داستانی وی پارسال(1392) از سوی نشر آموت به بازار کتاب راه یافته است.