شاید از شنیدن دوباره و چند باره این توصیهها كه «برای سلامت قلبتان، سیگار را كنار بگذارید یا ورزش كنید»، خسته شده باشید.
البته، چه خوشتان بیاید و چه نه، این توصیهها، مفید و راهگشا هستند و واقعا از بروز بیماری قلبی پیشگیری میكنند، اما این بار بشنوید خبر یك مطالعه جالب كه در همین مورد انجام شده است و شاید كمی با این توصیهها متفاوت باشد. محققان میگویند چرت كوتاهی در بعدازظهرها، ممكن است بتواند احتمال بروز حمله قلبی را كم كند.
البته نتایج این پژوهش هنوز به مرحلهای نرسیده كه براساس آن بتوان به همه یك چرت عصرانه را، بهعنوان پیشگیریكننده از بیماریهای قلبی، پیشنهاد داد؛ با این حال نتایج آن قدر جالب هست كه به شنیدنش بیارزد.
به گزارش HealthDay News، محققان دانشگاه «جانمورز» در لیورپول انگلستان، در رشتهای از مطالعات متوجه شده بودند افرادی كه هفتهای ۳ بار و هر بار نیم ساعت عصرها چرت میزنند، تا ۳۷ درصد كمتر از افرادی كه هیچوقت اهل چرت و قیلوله نبودهاند، به بیماریهای قلبی دچار میشوند و در نتیجه آن فوت میكنند.
این مطالعه كه خلاصه آن در نشریه «آرشیو پزشكی داخلی» منتشر شده، یك مشكل عمده داشت و آن این كه روی حدود ۲۳ هزار نفر از مردم یونان انجام شد؛ جایی كه مردم بهطور سنتی، عادت دارند كه بعدازظهرها چرت بزنند. اما نكته در این جاست كه این عادت، به همراه گروهی از عادتهای دیگر، به ویژه عادتهای غذایی، در این مردم رواج دارد.
روی رژیم این گروه از مردم جهان، كه به رژیم «مدیترانهای» معروف است، مطالعات زیادی انجام شده و مشخص شده كه میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از انواع بیماریها، از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، داشته باشد. به همین علت شاید نتوان این نتایج را مستقیما به عادت قیلوله آنها نسبت داد.
بررسیهای بعدی این محققان، روی تعداد محدودی از داوطلبین، یعنی ۹ نفر آنها، نشان داد كه درست بلافاصله قبل از خواب، فشارخون افراد و همچنین ضربان قلبشان، افت محسوسی پیدا میكند. به این ترتیب كه در ۵/۹ دقیقه بین شروع استراحت فرد و به خواب رفتن او، فشارخون ماكزیمم یا فشارخون در حالت انقباض قلب، تا ۷/۴ میلیمتر جیوه و فشارخون مینیمم، یا در حالت شل شدن قلب، تا ۶/۳ میلیمتر جیوه كاهش پیدا میكند.
محققان میگویند این افت قابلملاحظه، میتوان استراحتی هم برای فرد و هم برای قلبش به حساب آید. احتمالا همین سازوكار، میتواند توجیهی باشد كه چرا این افراد كمتر دچار بیماریهای قلبی میشوند.
در نتایج این مطالعه هم، كه در شماره اكتبر نشریه «فیزیولوژی كاربردی» چاپ شده، نقاط مبهمی وجود دارد؛ مطالعات گوناگون نشان داده فشارخون افراد درست بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب، تا حدی افزایش مییابد كه این افزایش میتواند خود عامل خطری برای بروز بیماریهای قلبی باشد. همانطور كه آمار نشان داده است، تعداد افرادی كه در ساعات صبح دچار حمله قلبی میشوند، بسیار بیشتر از ساعات دیگر شبانهروز است.
مجریان این طرح پژوهشی ابراز امیدواری كردهاند بتوانند در بررسیهای بعدی به این نكته هم توجه كنند تا از مجموع این مطالعات بتوان توصیه مشخصی در این باره به مردم ارائه داد. تا آن زمان، میتوان توصیه كرد در ساعات كاری فشردهتان، حداقل دقایقی را به نفس عمیق كشیدن و كشوقوس دادن به بدنتان اختصاص دهید؛ هم برای روحیهتان خوب است و هم، احتمال دارد، از دچار شدنتان به بیماریهای قلبی پیشگیری كند. البته آن توصیههای تكراری را، در مورد رژیم غذایی، ورزش و ترك سیگار، فراموش نكنید.

گزارش: همشهری آنلاین