پاسخ دادن ادم های ساده را دوست دارم .

همان هایی که بدی هیچ کس را باور ندارند.

همان هایی که برای ...همه لبخند دارند.

همان ها که همیشه هستند برای همه هستند.

آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد...

...عمرشان کوتاه است...

آدم های ساده را دوست دارم ...

بوی ناب آدم می دهند...مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش