محققان دانشگاه شیکاگو روی موضوع نوشتن احساسات در دفترچه خاطرات کار کردند و به این نتیجه رسیدند که دفتر خاطرات روزانه باعث نشاط و ارامی بیشتر می شود و نوشتن احساسات قبل از امتحان ترس و اضطراب را کاهش می دهد...


مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش