ترمه بافی در یزد سابقه ای بیش از 250سال دارد و همواره سوغات مهم این شهر و یکی از اقلام صادراتی آن بوده است .در گذشته ترمه را با دست می بافتند.از این رو به ان ((انگشت باف))نیز می گفتند.اما امروزه تولید ان نیمه دستی است.انواع ترمه عبارتند از :شال چارقدی>شال بندی>شال راه راه< شال محرمات>شال اتابکی<شال کشمیری>شال رضائی<شال امیری>شال یزدی.

مرکزانجمنهای تخصصی گنجینه دانش