برای مقابله با اعتیاد خرید راه کارهایی وجود دارد.
*به طور مثال به محرک های احساسی خاص هنگام خرید توجه کنید.*
*مثلا هنگامی که افسرده یا خشمگین هستید به امید خوشحال کردن خود خرید نکنید.*
*به زمانی که هنگام خرید غیر ضروری از دست می دهید بیاندیشید.*
*یک راه دیگر یادداشت اقلام خریداری شده به طور روزانه است.*
*اگر رفتن شما به مراکز خرید که برایتان بسیار وسوسه انگیز است ضرورت دارد حتما یک دوست را با خود همراه کنید و از او بخواهید که در پیروی از فهرست خرید کمکتان کند.*

مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش