سازمان فضايي ناسا موفق شد برخورد دو سياه چاله را با سوپرکامپيوتر شبيه سازي کند و نظريه نسبيت عام انيشتين را بيازمايد.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از دنیای شبکه، سازمان فضايي ناسا موفق شد به کمک يک سوپرکامپيوتر عظيم، برخورد دو سياه چاله را شبيه سازي کند.
کارشناسان ناسا اينک ادعا ميکنند توانستهاند نظريه نسبيت عام انيشتين را با موفقيت اثبات کنند.
نظريه نسبيت عام آلبرت انيشتين حاوي معادلات رياضي بسيار پيچيدهاي است که پيشبيني ميکند هنگام برخورد دو سياه چاله، امواج گرانشي عظيمي پديد ميآيد که نيروي حاصل از آن موجب انحناي فضا- زمان ميشود.
کيهانشناسان معتقدند اين نيروي عظيم گرانشي آنچنان زياد است که با مجموع انرژي حاصل از نور تمام ستارگان عالم برابر است، به گونهاي که اين پديده از نظر انرژي حاصل از آن، پس از نظريه انفجار بزرگ (که برخي از ستارهشناسان آن را منشا پيدايش کيهان ميدانند) دومين نيروي عظيم کيهان تلقي ميشود.
تاکنون دانشمندان سراسر جهان در اثبات دقيق معادلات انيشتين ناموفق بودهاند زيرا گفته ميشود که اين معادلات از آنچنان ساختار پيچيدهاي برخوردار است که کامپيوترها در شبيهسازي آن نتوانستند موفقيت چشمگيري حاصل کنند.
به گفته يک کارشناس ناسا، بخشي از اين پيچيدگي ناشي از آن است که اين معادله به مجهولها و متغيرهاي متعددي وابسته است و دانشمندان براي حل آن، با انتخابها و گزينههاي متعددي روبرو هستند و در نظرگرفتن سيستمي که بتواند همه اين حالات ممکن را همزمان شبيهسازي کند، کار را بسيار دشوار ميسازد.
شبيهسازي اخير توسط سوپرکامپيوتر ناسا به نام "کلمبيا" که يکي از سريعترين سوپر کامپيوترهاي جهان(تصوير روبرو) از نظر قدرت پردازشي به شمار ميرود انجام شده است. اين سوپرکامپيوتر بر اساس سيستمهاي قدرتمند Altix شرکت سيليکون گرافيکس (SGI) طراحي شده و متشکل از 10240 پردازنده ايتانيوم 2 اينتل است و قدرت پردازش 42.7 تريليون محاسبه اعشاري در هر ثانيه (ترافلاپ) را دارد.
سوپرکامپيوتر کلمبيا براي تکميل محاسبات اين عمليات مدت 80 ساعت مشغول کار بوده است. يک کامپيوتر معمولي براي انجام همين شبيهسازي و محاسبات آن به 18 سال زمان نياز دارد.
شبيهسازي مذکور به صورت يک مدل سازي سه بعدي از دو سياه چاله عظيم با جرمي برابر و 500 هزار بار بيشتر از جرم خورشيد انجام شده که قبل از تصادم و درهم فرورفتن بين 1.5 تا 4.5 بار دور يکديگر دور ميزنند و سرانجام در هم فرو ميروند. اين فرآيند در صورتي که در عالم واقعيت رخ دهد حدود يک ساعت طول ميکشد.
يک سياه چاله هنگامي پديد ميآيد که يک ستاره به طور کامل ميسوزد. جرم حاصل از اين سوختن با وجود کوچک بودن به قدري سنگين است که دانشمندان ميگويند حتي نور هم نميتواند از ميدان گرانشي آن بگريزد. از اين رو نام ساه چاله را بر آن نهادهاند.

کارشناسان از اين آزمايش به عنوان يک رويداد علمي مهم که ميتواند معادلات امواج گرانشي را وارد حوزه علوم پيشرفته بشر کند، ياد ميکنند. اين معادلات به بشر کمک خواهد کرد درک صحيحتر و دقيقتري از ساختار کيهان و نحوه پيدايش جهان هستي به دست آورد.