مشاور معاون رييس دوماي روسيه پيشنهاد تشكيل تيمي مشترك از فضانوردان ايراني و روسي را مطرح كرد و گفت: روسيه آماده است در راستاي همكاريهاي گسترده با ايران فضانورداني را از اين كشور به فضا بفرستد.

رحب صفراف، مشاور معاون رييس دوماي روسيه در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پيشنهادي به ايران مطرح كرد كه همكاريهاي دوكشور علاوه بر همكاريهاي در زمين و دريا در زمينهي هوا - فضا نيز گسترش يابد.

صفراف با بيان اين كه سازمان هوا و فضاي روسيه آمادگي خود را براي پذيرش و فرستادن فضانوردي ايراني در آيندهي نزديك به فضا اعلام كرده است، اين امر را منوط به ارايهي درخواستي از جانب ايران دانست و ادامه داد: روسيه تا به حال چنين پيشنهادي را از سوي ايران و يا ديگر كشورهاي اسلامي دريافت نكرده است در حالي كه كشورهاي مختلف افراد زيادي را به روسيه پيشنهاد داده است.

اين كارشناس روسي در مسايل ايران معتقد است، افزايش توانمندي ايران در زمينهي هوا و فضا موقعيت اين كشور را در منطقه، كشورهاي اسلامي و جهان ارتقا ميدهد.

مشاور معاون رييس دوماي روسيه با بيان اين كه همكاريهاي ايران و روسيه در بخش هوا - فضا صرفا صلحآميز است، افزود: ايران قادر است به اين سطح در تكنولوژي و علم دسترسي يابد.

وي در ادامهي اين گفتوگو به تحولات هستهيي فعلي ايران اشاره كرد و گفت: ما در روسيه مطمئن هستيم كه هر آنچه ايران انجام ميدهد، حق مسلماش است. كشورهاي غرب به سركردگي آمريكا اساسا نميخواهند كه ايران در زمينهي هستهيي پيشرفت داشته باشد، چرا كه در آن صورت بايد به نوع ديگري با آن صحبت كنند و جايگاه ايران را در حل مسايل مختلف بينالمللي با اين امكانات (در اختيار داشتن فنآوري صلحآميز هستهيي) در نظر بگيرند.

اين كارشناس روسي در مسايل خاورميانه و ايران با اشاره به ديدگاه كشورهايي مثل فرانسه، انگليس، آلمان، آمريكا و رژيم صهيونيستي مبني بر اين كه ايران با وجود منابع انرژي فسيلي نيازي به انرژي هستهيي ندارد، گفت: اين ديدگاه منطقي نيست. فرض كنيم كه ايران در مقايسه با روسيه و يا بعضي كشورهاي ديگر ثروتهاي طبيعياش بيشتر است، اما نتايج علمي و تكنولوژيك ثابت ميكند كه بايد از انرژيهاي جايگزين استفاده كرد كه يكي از بهترين اين انرژيها، انرژي هستهيي است.

وي ادامه داد: يكي از دلايل ديگر كشورهاي غربي در اعلام بياعتمادي به برنامههاي هستهيي ايران گرايش به توليد موشكهاي دفاعي است، اما ما در روسيه ميگوييم كه با نگاهي به نقشهي جغرافيا و موقعيت ايران در منطقه ميبينيم كه در اطراف اين كشور، كشورهايي هستند كه خيلي نميتوان به دوستيشان اعتماد كرد. تركيه عضو ناتو، عراق و افغانستان در وضعيت بيثباتي به سر ميبرند به نحوي كه هر ساله ايران حدود يك ميليارد دلار هزينه ميكند تا مرز كشور خود را از افغانستان و نقل و انتقال مواد مخدر در امان نگه دارد. همچنين پايگاههاي نظامي آمريكا در عربستان و خليج فارس و تهديدهاي اسراييل با حمايت انگليس و آمريكا طبيعي است كه با چنين موقعيتي هر كشوري به سمت موضعي دفاعي حركت ميكند.

صفراف بر صلحآميز بودن برنامههاي هستهيي ايران با توجه به اعلام مسوولان كشورمان مبني بر اين كه گرايش به سلاح هستهيي در اعتقادات فرهنگ و دين ايران نميگنجد، تاكيد كرد و گفت: آمريكاييها خيلي خوب ميدانند كه برنامههاي هستهيي ايران كاملا صلح آميز است، اما متاسفانه سياستهاي دوگانه اعمال ميكند و از اين جهت روسيه تحت فشار است.

وي ابراز داشت: روسيه بايد با ايران همكاريهاي استراتژيك داشته باشد. اساسا حركت روسيه به سمت غرب وضع جهان را به هم خواهد ريخت.

مشاور معاون رييس دوماي روسيه با اشاره به سفر پوتين به چين گفت: در اين سفر در موضع روسيه يك دگرگوني به وجود آمد. اين كه روسيه و چين موضعي مشترك در قبال ايران دارند. لذا معتقدم شوراي امنيت اين شانس را ندارد كه بيانيه و قطعنامهي ديگري را عليه ايران صادر كند.

صفراف در عين حال ابراز عقيده كرد: معتقدم ايران با وجود صلحآميز بودن فعاليتهاي هسته يياش ميتواند به راهحلهاي بينابين و مرضي الطرفين با كشورهاي غربي برسد. آمادگي ايران براي داشتن يك بخشي از فعاليتهاي هستهيياش ( تحقيقات) در خاك خود و بخش ديگر در خاك كشوري ديگر ميتواند از سوي روسيه و غرب پذيرفته شود.

وي با اشاره به طرح روسيه مبني بر غنيسازي در خاك اين كشور و مخالفتهاي ايران با اين كار گفت: يكي از موارد اختلافي در اين طرح حضور متخصصان ايراني در اين پروژه در خاك روسيه بود كه ايران ميخواست متخصصانش در اين پروژهي مشترك حضور داشته باشند. اگر پذيرفته شود كه تعدادي از متخصصانش در آنجا باشند، اين اختلاف قابل حل است.

وي در خصوص بياعتمادي مردم ايران به روسيه در اجراي تعهداتش در قبال ايران به ويژه در پروژهي نيروگاهي بوشهر گفت: ما هم از اين كه ذهنيت ايرانيها نسبت به روسيه در پروژهي بوشهر منفي شده است، نگران هستيم.

صفراف بااشاره به ارتباطات روسيه با كشورهاي غربي و تعاملات گستردهاش اظهار داشت: روسيه نميتواند در قبال سياستهاي هستهيي حمايتآميزش از ايران منافع كشورهايي كه با روسيه تعامل دارند را ناديده بگيرد. در حال حاضر فشار سنگيني نسبت به اين كه همكاريهايش با ايران را نه تنها وسعت ندهد، بلكه كاهش دهند به ما وارد ميشود. معتقدم روسيه مردانهوار براي اجراي تعهداتش ايستاده است.

اين كارشناس روسي ابراز اطمينان كرد كه روسيه قطعا پروژهي بوشهر را به پايان خواهد رساند، چرا كه در غير اين صورت روسيه به كشوري غيرمطمئن در اجراي پروژههاي بينالمللياش تبديل خواهد شد و از سوي ديگر، روسيه نميخواهد اين فرصت را از دست بدهد كه در پروژههاي بعدي نيروگاهي ايران نيز شركت داده شود.

مدير مركز مطالعات ايران معاصر نگاه ملت ايران به روسيه را در اعمال رفتاري سياسي و دوگانه نشاندهندهي ارايهي پيشنهاداتي جالب از سوي غرب به روسيه دانست و افزود: به هر حال دنياي سياست، دنياي منافع است و هيچ كشوري نميتواند بدون آن كه به اين پيشنهادات فكر كند، از كنار آنها بگذرد.

وي همچنين در بخش ديگري از اين گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت كه ايران ميتواند به صورتي سنجيده فشارهاي بينالمللي عليه خود را كاهش دهد.

مشاور معاون رييس دوماي روسيه با اشاره به سفر محمد البرادعي، مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي به تهران گفت: اين سفر براي تهيه گزارش مدير كل آژانس براساس بيانيهي شوراي امنيت است. تصور ميكنم در اين مدت تا پايان مهلت 30 روزه ايران در موضعگيريهاي خود تغييري نخواهد داد. معتقدم آژانس نميتواند دلايل منطقي براي انحراف ايران از مسير صلحآميز داشته باشد.

صفراف با اشاره به گزارش البرادعي گفت: با توجه به اين كه آژانس به نهادي سياسي در راستاي منافع قدرتهاي بزرگ دنيا تبديل شده است، ممكن است گزارش البرادعي منفي باشد. در آن صورت پروندهي ايران به شوراي امنيت ميرود، اما احتمال آن كه قطعنامهاي در شوراي امنيت تصويب شود، وجود ندارد، چرا كه قطعا چين و به احتمال زياد روسيه آن را نخواهند پذيرفت.

وي خاطرنشان كرد: پس از آن كشورهايي سعي ميكنند خارج از چارچوب شوراي امنيت به طورجداگانه به ايران فشار آورند. بنابراين ايران بهتر است در وضعيت حساس فعلي رفتارها و اقداماتي سنجيده داشته باشد.

اين كارشناس روسي در موضوع ايران با بيان اين كه برنامهي هستهيي ايران خواست عموم مردم است، گفت: ايران ميتواند در راستاي كاهش فشار جهاني بر خود با كشورهاي چين و روسيه از در سازش وارد شود.

صفراف در ادامهي اين گفتوگو دربارهي تحولات اخير در عراق و مذاكره ايران با قدرتهايي بزرگتر از روسيه گفت: اگر در جريان و نتيجهي اين مذاكرات، دو كشور ايران و آمريكا بر سر موضوع هستهيي به سازش و تعامل برسند، يقينا اين مساله لطمهي سنگيني را به منافع روسيه در ايران و در جهان اسلام ميزند، چرا كه اين فرصتها و امكانات جديد جايگاه روسيه را خواهد گرفت. اما در عين حال روسيه تمايل دارد روابط ايران و آمريكا برقرار شود.

صفراف يكي از دلايل آمريكا براي اجرا نشدن برنامهي هستهيي در ايران را جلوگيري از ورود روسيه به اين عرصه دانست و افزود: آنها ميخواهند روسيه را به عنوان يك بازيگر مهم در دنيا از اين رقابت بازدارند.

وي گفت: قاعدتا با ادامه فعاليتهاي روسيه در عرصه فعاليتهاي صلحآميز هستهيي ايران نفوذ و امكاناتاش افزايش خواهد يافت.

اين كارشناس روسي در مسايل خاورميانه اظهار داشت: غرب به خوبي از پتانسيلهاي سياسي - اقتصادي و فرهنگي و مذهبي ايران در خاورميانه و منطقه مطلع است، لذا جرات اعمال سياستهاي دوگانه به طور سريع و شديد را ندارد و به همين خاطر سعي ميكند از شوراي امنيت، شوراي حكام و كشورهايي مثل چين و روسيه استفاده كند.

وي در خصوص استقرار نيروهاي نظامي ثالث در درياي خزر گفت: ايران و روسيه ميتوانند در حل مسالهي تقسيم خزر همكاريهاي جديتري را داشته باشند.

صفراف در خصوص استقرار نيروهاي نظامي كشورهاي غيرمنطقهيي ادامه داد: رييس جمهور روسيه به علي اف پيشنهاد كرده بود كه اجازه نميدهد پايگاههاي نظامي كشورهاي ديگر در خزر حضور داشته باشند و انجام مانور با حضور كشورهاي غير همسايه غير قابل قبول است.
خبرگزاري دانشجويان ايران