نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: تاریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی

 1. #1
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست

  تاریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی

  اریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی

  دکترابراهیم موسی پور

  عضو هیأت علمی گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دائرۀ المعارف اسلامی

  چکیده

  با تحولاتی که در حوزۀ مطالعات تاریخی بویژه از اوایل قرن بیستم میلادی صورت گرفت و از جمله تأثیرات وسیعی که پدید آمدن مکتب اروپایی آنال در نوع نگرش و شیوۀ استدلال و تبیین مورخان بر جای نهاد، تاریخ اجتماعی به عنوان شیوه ای نوین و رویکردی تازه از نیم ۀ دوم قرن بیستم به بعد در اروپا و آمریکا ظهور کرد و در سه دهۀ اخیر به صورت شاخۀ اصلی و پررونق مطالعات تاریخی درآمد . هرچند پیش از این تاریخ نیز در تاریخنگاری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کمابیش تاریخنگاران به داده های راجع به زندگی اجتماعی مردم، توجهی نشان داده بودند، عملاً با رواج یافتن این رویکرد تازه بود که نگاه مورخان از تاریخ جنگها و اراده ها و اعمال مردان بزرگ، ب ه تاریخ زندگی ها و رفتارهای مردم عادی جامعه معطوف شد . تاریخ اجتماعی به عنوان رویکردی نوین می کوشد زندگی اجتماعی مردم را در سه حوز ۀ رابطۀ مردم با مردم در زندگی روزانه، رابطۀ مردم با دولت و حکومت و رابطۀ مردم با زیست جهان مادی و معنوی شان بررسی و این روابط را در چارچوب های عِلّی و معلولی تبیین کند.

 2. #2
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  مقدمه

  شاید ادعا یا حتی تلاش برای دست یافتن به تعریف در یک حوزۀ معرفتی - روش شناختی که تنها حدود سه دهه – کمتر یا بیشتر – از عمر آن می گذرد، به روشنی در حد یک گزافه باقی ماند. با این حال بسیاری برآنند که یک تعریف حتی اگر اتفاق نظری محدود را نیز فراهم نسازد، نقط ۀ شروعی برا ی بحث و مجادله تواند بود . تاریخ اجتماعی هر تعریفی که داشته باشد

  - مورد اتفاق یا اختلاف – در سه دهۀ اخیر در بخش بزرگی از جهان امروز، به صورت شاخۀ اصلی و پیشتاز در حوزۀ آموزشها و پژوهشهای تاریخی درآمده است . در روزگاری که سرگذشت ها و برخوردهای مکرر قدرتهای کوچک و بزرگ برای « مرگ » شاهان و تاریخ خونریزیها و پژوهشگران تاریخ ملا ل آور شده است ، دانشگاهها و پژوهشگاهها توجه خود را به بررسی تاریخی های مردم معطوف ساخته اند و از روابط متنوع مردمان در دوره های مختلف « زندگی » تحولات تاریخی سخن می گویند. شاید همین که سعی کنیم بگوییم تاریخ اجتماعی با زندگی چه کسانی سر و کار دارد گام اول را در تعریف این شاخۀ معرفتی برداشته باشیم . در واقع همچون محققان بسیاری دیگر ازدانشها، بخشی از تلاشهای پژوهشگران حوزۀ تاریخ اجتماعی صرف بررسی تعاریف وسیع و دامنه داری شده که از این رشته به عمل آمده است ؛ زیرا خود عنوان از سابقه ای فراتر از سه دهۀ گذشته برخوردار است. یعنی پیش از نخستین « تاریخ اجتماعی » تلاشها بر ای تعریف یا بازتع ریف تاریخ اجتماعی در سه دهۀ اخیر، برخی از این عنوان برای نامیدن کتابها (تحقیقات یا جمع آوریهای خام اطلاعات )ی خود استفاده کرده بودند . از همین روست که در دهه های 1970 و 1980 میلادی اغلب در غرب از تاریخ اجتماعی با صفت جمع آوری » یاد می کرده اند تا تفاوت آن را با شیوه های قدیم تر و البته پیش پا افتادۀ « نوین » نشان دهند . 1 این شیوۀ خام و غیر خلاقانۀ « مقداری اطلاعات دربارۀ نحوۀ زندگی مردم جمع آوری را به تمسخر، گاه تاریخ کاسه بشقابی 2 می نامیدند و میان آن با شیو ۀ داده پردازی و تحلیل رایج در تاریخ اجتماعی نوین فرق می گذاردند. البته باید اذعان کرد که تعار یف راجع به تاریخ اجتماعی نوین، تاکنون در حدی که مورد توقع بوده، دقیق از کار در نیامده اند و نظر غالب محققان و منتقدان را جلب نکرده اند؛ شاید به این علت که تاریخ اجتماعی، بیشتر عبارت است از مجموعه ای از سبک های تحلیلی تا نتیجۀ یک روش شناخت واحد . احتمالاً از هم ین روست که هنوز جریانی از نگارش کتابهایی دربارۀ روش شناسی تاریخ اجتماعی به راه نیفتاده و محققان این حوزه جز معدودی، به نگارش این دست کتابها علاقه ای نشان نداده اند. با این همه، بیشتر مورخان اجتماعی تا حد زیادی دربارۀ مأموریت علمی مشترک خود وحدت نظر دارند و در این باره که کار آنها چه تفاوتی با صورتهای دیگر پژوهش تاریخی دارد ، با یکدیگر کمابیش همداستانند. گو اینکه این درک مشترک مورخان اجتماعی ا ز شیوۀ نوین پژوهش تاریخی، انتقادهای گوناگون محققان سنتیِ حوزۀ مطالعات تاریخی ر ا برانگیخته و متقابلاً، مورخان اجتماعی نیز طی سالهای اخیر ، البته در جریان فعالیتهای علمی خود در این حوزه و نه با آثار روش شناختی، تا حدی به این انتقادات پاسخ گفته اند.

  تاریخ اجتماعی بنابر یک تعریف اولیه حوزه ای از مطالعات تاریخی است که به زعم برخی، بیشتر در شمار علوم اجتماعی قرار می گیرد که تلاش می کند رویدادهای تاریخی را از منظر جریانهای اجتماعی بنگرد . بنابراین تعریف ، تاریخ اجتماعی حوزه های مختلف تاریخ اقتصادی، تاریخ حقوقی و تاریخ تحولات و هنجارهای اجتماعی را نیز شامل می شود. این تعریف مشخصاً مانع اغیار نیست و اگر بخواهیم با اصطلاح شناسی جدید رایج در مطالعات تاریخی همراه باشیم ، باید قدری باریک بینانه تر به تعریف تاریخ اجتماعی بپردازیم . برای کاستن از فربهی بیش از حد تعریف مزبور، شاید توجه به این نکته مفید باشد که تاریخ اجتماعی تاریخنگاری دربارۀ چه کسانی از چه منظری است؟ همۀ محققان تاریخ اجتماعی با این واقعیت همداستانند که تاریخ اجتماعی از تاریخ سیاسی و نظامی و آنچه به اصطلاح تاریخ مردان بزرگ نامیده م ی شود، یا « تاریخ نگاری از پایین 2 » متمایز است . از جهت همین تمایز است که تاریخ اجتماعی را غالباً تاریخ تودۀ مردم ، یعنی تاریخ مردم عادی و معمولی ، می خوانند 3؛ زیرا مهم ترین موضوع آن زندگی و بخصوص زندگی روزانۀ توده های مردم جامعه است که به زعم و بنابر ایدئولوژی و رهبران « مردان بزرگ » مورخان اجتماعی، آفرینندگان واقعی رویدادهای تاریخ اند و بیش از در شکل دادن تاریخ سهم دار ند. در واقع به یک تعبیر، تاریخ اجتماعی در نقطۀ مقابل تاریخ سیاسی و شیوه های مشابه با آن در تاریخنگاری و نظریه های غالب این نوع نگرش به تاریخ شکل گرفت . مروری بر این اصطلاحات به روشن تر شدن چیستی تاریخ اجتماعی مساعدت شایانی خواهد کرد.

 3. #3
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  تاریخ سیاسی

  تاریخ سیاس ی، گزارش، روایت و احیاناً تحلیل رویدادها، عقاید، جنبشها و اعمال و رفتار رهبران

  بزرگ سیاسی است و معمولاً حول مفهوم قدرت، سلطه و غلبه می گردد. تاریخ سیاسی با تاریخ

  نظامی و دیپلماتیک عمیقاً در پیوند است . تاریخ نظامی یا تاریخ جنگها که بخش عظیمی از کل

  1. See: Stearns, ibid.

  2. "history from the bottom – up" or history from below.

  3. Stearns, p. 685.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  طبقه بندی « برخورد » تاریخ نوش ته های جهان را به همۀ زبانها تشکیل داده، کلاً تحت مقولۀ

  می شود. از برخورد و منازعه میان دو گروه یا دو قبیله گرفته تا جنگهای تمام عیار دو ارتش

  بزرگ ملی و سرانجام جنگهای جهانی . تاریخ دیپلماتیک نیز از اعمال وتصمیمات دولتمردان،

  سیاستمداران و مقامات عالی رتبه سخن می گوید و آنان را نیروی محرکۀ تحولات تاریخی

  قلمداد می کند و به مطالعۀ روابط بین دولتها و قدرتها در طول زمان می پردازد . این دو گون ۀ

  تاریخنگاری در واقع معمول ترین و پرحجم ترین گونه های تحقیقات و نوشته های تاریخی را

  تشکیل داد هاند و آنچه عموم از کلمۀ تاریخ می فهمند، عملاً ناظر به همین گون ههای تاریخنگاری

  است.

  به این ترتیب، تاریخ سیاسی ، حکومتها را به معنای عام کلمه عامل تحولات تاریخی

  می انگارد و سهمی برای مردمان عادی در این میان قائل نیست ؛ در حالی که در نظرگاه تار یخ

  اجتماعی، عمدتاً رفتارها و شیوه های زندگی و انگیزه ها و خواستهای مردمان عادی مورد توجه

  است. در واقع در مقابل تاریخ سیاسی که زنجیره ای از رویدادهای سیاسی و حکومتی را پی در

  پی هم در اوراق انباشته می کرده است ، تاریخ اجتماعی با تأکید بر نقش شهروندان عادی،

  مطالعۀ نقش رهبران را کمرنگ تر ساخت . بیشتر نوشته های تاریخی موجود تا نیمۀ قرن بیستم

  میلادی را باید در شمار تاریخ سیاسی و دیپلماتیک تلقی کرد . از تاریخ توسیدیدس گرفته که

  به روابط قدرتهای جهان باستان پرداخته ، تا تاریخ فون رانکه 1 که از روابط میان قدرتها و

  دولتهای اروپای جدید سخن گفته است . البته در همین تاریخ سیاسی نیز چرخشی در قرن

  بیستم پدید آمد که راه را برای تولد تاریخ اجتماعی هموار کرد و این نکته را نباید از نظر دور

  داشت. عقیدۀ نویسندگانی امثال فون رانکه به تأثیر وسیع سیاست خارجی و دیپلماسی بر

  رویدادهای داخلی در تاریخ نوشته های نیمۀ او ل قرن بیستم به صورت یک پارادایم مسلط رایج

  بود، اما در دهۀ 1960 ، تاریخنگارانی چون هانس اولریش ولر 2 آلمانی و طرفدارانش بر این راه

  رفتند که سیاستهای داخلی حکومتها بر رویدادهای تاریخی تأثیر بیشتری دارد و معتقد بودند

  اصلاً همین سیاست داخلی است که سیاست خارجی را شکل می دهد. گو این که در این میان

  نقش مکتب جامع نگر آنال را در تاریخنگاری قرن بیستم نباید از یاد برد.

  1886 م). مورخ آلمانی و یکی از بنیا نگذاران -1795) Leopold von Ranke / 1. لئوپولد فون رانکه

  تاریخنگاری منبع محور جدید در اروپا و نگارش واقع گرایانه و فارغ از جانبداری در تاریخ . آثار و آموز ه های فون

  رانکه، عمیقاً در تاریخنگاری سیاسی مدرن غرب تأثیر نهاد.

  2. Hans Ulrich Wüller.

 4. #4
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  مقدمات پیدایش تاریخ اجتماعی

  تاریخنگاری مکتب آنا ل بویژه به سبب به کار بردن شیوه های علم الاجتماعی در پژوهش تاریخی

  و عدم اکتفا به رویکرد سیاسی یا به تعبیر دقیق تر سیاست اندیشانه مشهور است . بنیان گذاران

  فرانسوی مکتب و مجلۀ آنا ل، در اواخر دهۀ 1920 میلادی از گرایش پان پو لیتیک 1 حاکم در

  تاریخنگاری اروپا روی برتافتند و در سبک تازۀ خود تاریخ را با جغرافیا و جامعه شناسی ترکیب

  کردند تا در این ترکیب جدید به رویکردی تا زه دست یابند . در این رویکرد، آنان اصرار و تأکید

  بیش از حد بر سیاست، دیپلماسی و جنگ را در تاریخنگاری کنار نهادند ؛ در حالی که این

  شیوۀ مرسوم و محبوب تاریخنگاران قرن نوزدهم محسوب می شد. در شیوۀ آنا ل ساختارها به

  صورت جریانهایی درازمدت و وسیع و تدریجی در نظر گر فته می شد و فرهنگ مادی، جغرافیای

  فرهنگی، اقتصاد و بویژه ذهنیت 2 یا روان شناسی عصر در تحلیل تاریخی دخالت داده می شدند.

  تأثیرگذاری مکتب آنال، منجر به چرخش در تاریخ دیپلماتیک و به طور کلی در تاری خنگاری

  سیاسی شد و آن را متوجه جریانهای وسیع تر ناظر به تحولات ا قتصادی و فرهنگی کرد و نقش

  را در بروز رویدادهای تاریخی برجسته تر ساخت . در دهه های 1960 و 1970 که « محیط »

  تلاشهای بسیار برای شنیدن صدای گروهها و طبقات خاموش به عمل آمد و به تاریخ زندگی

  مردمان فرودست توجه شد، تاریخ دیپلماتیک سنتی نیز محوریت خود را در تاریخنگار ی جدید

  از دست داد و جای خود را به تاریخنگاری از پایین سپرد . در تاریخنگاری از پایین به زندگی

  افراد، گروهها و مناطقی پرداخته شد که پیش ترها از لحاظ تاریخی حائز اهمیت تلقی

  نمی شدند، از جمله زنان، بردگان، طبقات کارگری، مهاجران و مناطقی چون هند و آفریقا . در

  این سبک از تاریخنگاری بویژه باید نقش نظریه های چپ در پژوهشهای تاریخی را نیز مدنظر

  . داشت 3

  تاریخ » و دیدگاه کارلایلی به تاریخ که بر اساس آن « مردان بزرگ » بدین سان نظریۀ معروف

  در مواجهه و چالش با این دیدگاه قرار گرفت که « چیزی نبود جز زندگی نامۀ مردان بزرگ

  رویدادها محصول شبکۀ ب ه هم پیوسته و درهم تنیده ای از علتها اند ، نه محصول ارادۀ منفرد

  اشخاص فره مند و قهرمانانی که هم از لحاظ نبوغ ذهنی و هم از جنبۀ قدرت و نفوذ سیاسی بر

  Pan- : 1. نک: موسی پور، بازجستی در...، 2؛ ظاهراً بهاء الدین خرمشاهی، 55 ، اولین بار در ایران، از این اصطلاح

  در بحث دربارۀ اندیشۀ سیاسی حافظ استفاده کرده است. Politics

  2. Mentality.

  3. See: Mc Donnel, pp. 446-447.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  دیگران برتر انگاشته می شدند. امروزه مورخان و نه فقط مورخان اجتماعی در پرتو تحولات

  روش شناختی از ز مان پیدایش مکتب آنا ل به این سو، دیگر ارادۀ قهرمانان و مردان بزرگ را به

  عنوان یگانه تبیین رویدادهای تاریخی تلقی نمی کنند، بلکه تلاش می کنند در تبیین های خود،

  به دیگر علل و عوامل دخیل همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فناورانه و جز آنها

  نیز سهمی بدهند و از یک جانبه نگری نخبه گرایانه به سوی چند جانبه نگری میل کرده اند و چه

  بسا که همچون مورخان اجتماعی، سهم بیشتری به مردم م یدهند.

 5. #5
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  تعریف تاریخ اجتماعی

  و با این اوصاف هنوز هم از آنجا که بسیاری از طرفداران تاریخنگاری از پایین، یا محققان حوزۀ

  تاریخ مردم یا حتی ط رفداران مکتب آنا ل به نوعی خود را از مکتب تاریخ اجتماعی محسوب

  می کنند، در حد امکان باید برای باریک تر کردن تعریف تاریخ اجتماعی کوشید . در واقع در

  صورتی که همۀ این طیفها در ذیل تاریخ اجتماعی پذیرفته شوند ، آن گاه باز به همان قول

  ابتدای مقاله خواهیم رسید که تار یخ اجتماعی نه یک روش بلکه عبارت است از جریانی بسیار

  وسیع که به طور طبیعی در سیر تحول تاریخنگاری سیاسی در قرن بیستم پدید آمده است . اما

  برخی از مورخان اجتماعی مدعی اند که تاریخ اجتماعی سعی دارد به م ثاب ۀ صورتی از تاریخ

  ترکیبی عمل کند که به بیان و گزارش فکتهای 1 مشهور تاریخی اکتفا نمی کند ، بلکه در پی

  تحلیل داده های تاریخی به شیوه ای نظام مندتر از رویکردهای پیش از خود است . از همین

  ،« چه کسی » روست که برخی در درون نظام تاریخ اجتماعی برآنند که به جای پرسش از

  باید بر علل جنبش ها و جریانها در تاریخ تمرک ز کرد . این دسته از مورخان « کجا » و « کَیْ »

  اجتماعی ترجیح می دهند در امتداد همان سنت تاریخی بایستند ، اما پرسشهای متفاوتی را

  مطرح کنند ، مثلاً این که در ظل گزارش تاریخ سیاسی از یک رویداد خاص، به این پرسش

  مقطع پدید آمد؟ چه عناصر ویژ ه ای به « آن » بپردازند که آن رویداد خاص تاریخی چرا در

  پیدایش یا توسعۀ فلان جریان تاریخی انجامیده اند؟ یا اینکه چه عناصری مانع بروز یک جریان

  تاریخی شده اند؟ در حالی که این گروه با این نگرش عملاً تاریخ اجتماعی را به مثابۀ شیوۀ

  دست دومی در کنار و به عبارت بهتر در امتداد تاریخ سیاسی قرار داده اند، گروه دی گری با

  تأکید بر زندگی روزانۀ مردم در اداور مختلف تاریخی کوشیده اند، تاریخ اجتماعی را به طور کلی

  1. facts.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  هم در مرحلۀ جمع آوری داده ها و هم در سبک تحلیل و تبیین تاریخی از تاریخ سیاسی متمایز

  سازند. این گروه عملاً تاریخ اجتماعی را برای پرداختن روشن تر و چندوجهی به زند گی روزانۀ

  مردم، با تاریخنگاری های جدیدتری همچون تاریخ فرهنگی یعنی مطالعۀ تاریخی فرهنگ 1 و

  همچنین ب ا انسان شناسی، قوم شناسی، جغرافیای فرهنگی، جمعیت شناسی، فولکلورشناسی و

  فرهنگ عامیانه، تاریخ اقتصادی، تاریخ حقوقی، تاریخ بوروکراسی و دیوانسالاری ، تاریخ زنان،

  تاریخ کار و شغل و دانشهای مساعد دیگر پیوند داده اند که در این میان سهم تاریخ فرهنگی

  بسیار متمایز و برجسته است . در این نگرش، مطالعۀ زندگی روزان ۀ مردم می تواند بخش اعظم

  آنچه تاریخ اجتماعی در پی آن است فراهم سازد ، یعنی از زندگی روزانه می توان به همۀ

  ساحتهای دست دوم پژوهش اجتماعی در تاریخ با موضوعات متنوع پرداخت . 2 از این منظر،

  زندگی روزانه، بارزترین جلوه گاه ظهور و بروز خواستها، سلیقه ها، انگیزه ها و کنشها و رفتارهای

  مردمان عادی و معمولی جامعه یعنی همان کسانی است که بنا ب ر تعریف قرار بوده است تاریخ

  اجتماعی تاریخ زندگی آنها باشد ؛ اما در یک دیدگاه بینابینی که هم محتوای اصلی تاریخ

  اجتماعی را در زندگی روزانۀ مردم قرار دهد و هم پیوندی نزدیک با تاریخ فرهنگی داشته باشد

  و در عین حال همچنان تاریخ سیاسی را در مدنظر نگاه دارد و از آن غفلت نکند ، می توان به

  یک تاریخ اجتماعی هم ه جانبه نگر و جامع نیز اندیشید. این دیدگاه بر خلاف صورت اول ، تاریخ

  اجتماعی را در ذیل و ظلّ تاریخ سیاسی قرار نمی دهد، بلکه بر عکس بر عناصری از تاریخ

  سیاسی تمرکز می کند که بتوان آن را در ساختار تاریخ اجتماعی جذب و هضم کرد . به این

  ترتیب، تاریخ اجتماعی با حفظ مأموریت و شأنیت اصلی خود که آن را به علوم اجتماعی نزدیک

  متنوع اجتماعی انگشت می نهد. در این تعریف تاریخ اجتماعی عبارت « روابط » می سازد بر حوزۀ

  است از جمع آوری دقیق و جامع داده های ممکن دربارۀ روابط مردم با مردم، با دولت و حکومت

  و با زیست جهان مادی و معنوی شان در ادوار مختلف تاریخی و تلاش برای تحلیل و تبیین آنها

  در چارچوبهای ع لّی و معلولی . حوزۀ اول ، یعنی روابط مردم با مردم در واقع دربردارندۀ مجموعه

  1. Hall, p.85; also See: Barzun, pp. 387ff.

  2. پژوهشگران معاصر غربی زندگی روزانه را در ارتباط با حوزه ها و موضوعات متنوع بررسی کرده اند مثلاً نک:

  Stephen Hunt, Religion and Everyday Life, London, 2005; David Inglis, Culture and

  Everyday Life, London, 2005; Graham Day, Community and Everyday Life, London,

  2005; Horvie Ferguson, Self-Identity and Everyday Life, London, 2005; Mark W.D.

  Paterson, Consumption and Everyday Life, London, 2005; Helen Thomas, TheBody

  and Everyday Life, London, 2006; Christion Karner, Ethicity and Everyday Life,

  London, 2006, and… .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  اجزا و عناصر تشکیل دهندۀ زندگی روزانۀ مردم در دورۀ تاریخی مورد پژوهش یا سیر آن در

  ادوار معین تاریخی است . در این بخش به انواع خوراک، نحوۀ فرآوری و تولید غذاها، رژیم

  غذایی، سلیقه ها و ترجیحات مردم در تغذیه؛ پوشاک، صنایع و مشاغل و اصناف، اوقات فراغت،

  بازی ها، سرگرمی ها، مسابقات و ورزشها، ادوات و اشیاء و ابزار های کار و اشیای مورد استفادۀ

  روزانه، زیورآلات و آرایش و ... پرداخته می شود. حوزۀ دوم ، یعنی روابط مردم با دولت و حکومت

  که شامل سازمانها و تشکیلات اداری و مالی و به اصطلاح دیوانسالاری و نیز تشکیلات و

  نهادهای نظامی و انتظامی، مثلاً نظام قضایی، پلیس /حسبه، زندانها و جز اینهاست . حوزۀ سوم ،

  یعنی روابط مردم با زیست جهان، خود به دو بخش عمده تقسیم می شود: اول، روابط مردم با

  زیست – جهان مادی شان که شامل شیوه ها و اسلوبها و سبکهای زندگی از جمله نظامهای

  شهرنشینی و شهرسازی (مثلاً مباحث راجع به بافت جمعیتی، و تقسیمات گروهها و طبقات

  اجتماعی از جمله مطالعه دربار ۀ طبقۀ حاکم و رعایا و تق سیم مردم به عوام و خواص، و

  کشاورزان، تاجران، صنعتگران، پیشه وران، روحانیان، نظامیان، زنان، همچنین گروههای کجرو و

  منحرف اجتماعی و طبقات فرودست مثل گدایان، دزدان، فواحش و بردگان )، همچنین معماری

  دینی و عرفی، مباحث مربوط به مواجهه و رفتار با طبیعت و بافتهای طب یعی و محیط زیست و

  امثال اینهاست . دوم، روابط مردم با زیست – جهان غیر مادی است که دربردارندۀ آیین ها و

  باورها و آداب و رسوم ناظر بدانها و معتقدات و رفتارهای دینی مردم و نیز مسائل راجع به

  فرهنگ و آموزش و پرورش و انتقال علوم و معارف و سنن به شیوه های گوناگون است. البته این

  طرز مقوله بندی بیشتر بر مبنای تجربه های پیشینی است که از مجموع ۀ آثار تولید شده در

  حوزۀ تاریخ اجتماعی برآمده و گرنه طبیعی است که می توان بر اساس ملاکها و معیارهای

  متفاوت، مقوله بندی های مختلفی را برای مطالعه به روش تاریخ اجتماعی پیشنهاد کرد . 1 در

  واقع نوع مقوله بندی نیز همچون نوع نگاه و روش مطالعه از مبانی معیارهایی است که تمایز

  هویتی تاریخ اجتماعی را به عنوان یک رشتۀ مستقل و یک معرفت جدید تأمین می کند . اگر

  تاریخ اجتماعی مدعی است که نسبت به تاریخ یا تاریخِ به اصطلاح کلاسیک /سنتی و نیز نسبت

  به جام عه شناسی، رشته ای با هویت متمایز است باید، هم در نحوۀ چینش و گزینش و

  طبقه بندی مقولات ، و هم در شیوۀ جستجو و گردآوری داده ها و هم در برقراری ارتباط معنایی

  میان این داده ها و تحلیل روابط آنها به صورت متمایزی عمل کند.

  1. See: Fairburn, pp. 13ff.

 6. #6
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  تاریخ اجتماعی و علوم اجتماعی

  صرف نظر از پیوندها و گسست های تاریخ اجتماعی با تاریخ سنتی که پی ش تر از آن سخن

  گفتیم، پیوند این رشته با علوم اجتماعی نیز شایان توجه و بررسی است . در تلاش برای معرفی

  دانش تاریخ اجتماعی و آموزش آن 1، بخشی از کوشش ها صرف آشنا کردن تاریخ نویسان و

  محققان با مفاهیم، اصطلاحات و نظریه های مختلف علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی و

  انسان شناسی و نشان دادن این نکته می شود که نخستین مورخان اجتماعی، چگونه این مفاهیم

  و نظریه ها را در پژوهشهای خود به کار گرفت ه اند و تا چه حدی در این کار توفیق یافته اند و

  احیاناً چه قصورها یا زی اده روی هایی در این زمینه مرتکب شده اند؟ اما چنان که اشاره شد بخش

  زیادی از این تلاشها نیز صرف بحث دربارۀ چالشهای راجع به هویت کلی تاریخ اجتماعی در

  برابر علوم اجتماعی گردید ، همچنان که در مواجهۀ تاریخ اجتماعی با تاریخ کهن و سنتی نیز

  همین معضل هویتی وجود داشت . برخی معتقد بودند تاریخ و علوم اجتماعی به طور طبیعی با

  هم شباهت دارند . این گروه با انتقاد از تاریخ سنتی که به زعم آنان به جزئیات موردنظر در

  تاریخ اجتماعی نمی پرداخت، تأکید می کردند که تاریخ اجتماعی باید از یکی یا از ترکیبی از

  رشته های جامعه شناسی، انسان شناسی یا جغرافیا پیروی کند ؛ در حالی که پیروان تاریخ سنتی،

  تاریخ و علوم اجتماعی را به لحاظ روش و نوع نگرش به داده ها، با یکدیگر ناسازگار می یافتند .

  در عین حال برخی از طرفداران تاریخ اجتماعی هم که در پی هویت بخشی روشن به رشتۀ

  جدید بودند، از اثرگذاری بیش از ا ندازۀ علوم اجتماعی بر این رشته انتقاد می کردند و بر آن

  2 محوری است ، یعنی « امر ماضی » بودند که علوم اجتماعی، قابلیت توضیح آنچه برای مطالعۀ

  مطالعه دربارۀ تغییر زمان را ندارد یا به اندازۀ روش تاریخی از انعطاف لازم برخوردار نیست . 3 به

  این ترتیب از همان سالهای آغا زین تولد تاریخ اجتماعی، ناسازگاری و عدم هماهنگی مفروض

  میان تاریخ و علوم اجتماعی، موجب بروز تزلزل و عدم ثبات در رابطۀ میان تاریخ اجتماعی با

  این دسته از علوم نیز بوده است . نخستین مورخان اجتماعی به نحو گسترده ای، در کار خود

  مفاهیم و روشهای جامعه شناختی را مور د استفاده قرار می دادند و تعامل بسیاری با این دانش

  داشتند، مثلاً از تحقیقات کم ی در مطالعات خود بسیار سود می جستند و مطالعات آنها دربارۀ

  1. برای مطالعه دربارۀ تاریخچۀ تلاشها برای آموزش تاریخ اجتماعی در غرب بویژه آمریکای شمالی نک:

  Rosenzweig, pp. 740-744.

  2. The Past.

  3. Fairburn, pp. 1-2.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تحرک اجتماعی یا اعتراضهای اجتماعی، عملاً با موضوع مطالعات جامعه شناسانه، همپوشانی

  داشت. در دهۀ 1970 م این پیوند قدری سست تر شد و مورخان اجتماعی، بیشتر به سمت

  انسان شناسی گرایش یافتند ، در حالی که در حال حاضر، مجدداً سنتهای جامعه شناختی در

  درون نظام تاریخ اجتماعی در حال پررنگ تر شدن است ؛ بویژه در مطالعاتی که مورخان

  اجتماعی دربارۀ سبک زندگی و احساسات و عواطف انجام می دهند. 1 به هر روی ، این رابطه

  برای علم جدیدی که هنوز بنیادهای روش شناختی مستحکمی پیدا نکرده ، همچنان به صورت

  پرنوسان ادامه دارد و باید به این رشته و معرفت تازه برای تدوین و مستقر ساختن هویتِ

  روش شناختی اش فرصت بیشتری داد.

 7. #7
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  روش شناسی تاریخ اجتماعی

  هنوز هم تعداد مورخان اجتماعی که مستقلاً یا در بخشی از آثار خود به تبیین جنبه های

  روش شناسانه پرداخته باشند به تعداد انگشتان دست نمی رسد. کریستوفر لوید 2 یا ثدا سککپول 3

  و همکارانش تلاشهایی در این باره انجام داده اند. نویسندگانی از این دست البته تلاش کرده اند

  دربارۀ اهداف تحقیقی خود به روش تاریخ اجتماعی اطلاعاتی به خوانندگان ارائه کنند و

  روشهای خود را دربارۀ گونۀ نسبتاً متمایزی از تکنیک ها، مفاهیم، نظریه ها و شیوه های دستیابی

  به اطلاعات ناظر به این اهداف توضیح دهند ؛ اما هنوز هیچ کس متن قابل توجهی دربارۀ اصول

  روش شناسی تاریخ اجتما عی و نه صرفاً دربارۀ روش تحقیق (یعنی گردآوری داده ها و پردازش

  اطلاعات) پدید نیاورده است . البته گاه اثری که یک محقق تاریخ اجتماعی می نویسد با

  مقدمه ای آغاز می شود که به نحوی نظام مند اهداف پژوهش، مفاهیم و روش های استدلالش را

  نزاع » بیان می کند و مورد ارزیابی قرار می دهد . مثلاً اثر جی . ای. ام دوسن کروس با عنوان

  4 با تأملی مفصل دربارۀ مسائل روش شناختی ( لندن، 1981 ) « طبقاتی در جهان یونان باستان

  آغاز شده است . 5 در آثار دیگری نیز به این مقدمات البته در حجم بسیار کم پرداخته شده است،

  1. Morawska, p. 694; See also: Cochran and Hofstadter, pp. 347 ff.

  Thompson, 200- درباره رابطۀ تاریخ و انسان شناسی نک: 225

  2. Christopher Loyd, Explanation in Social History, New York, 1985.

  3. Theda Skocpol, ed. Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge, 1984.

  4. G. E. M. de Sainte Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World,

  London, 1981.

  5. See: Fairburn, pp. 3-4.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ولی همچنان باید به زمانی اندیشید که انبوهی از مطالعات تاریخ اجتماعی به شیوه های مختلف

  و بر اساس مکتبهای گوناگون انجام گیرد و پس از طیِ زمان مناسب، کار برای تدوین

  روش شناسیِ روشن و متمایز آغاز شود.

  اما آنچه به اجمال می توان دربارۀ مسائل عمدۀ روش شناسی تاریخ اجتماعی نوین گفت ، در

  هفت مسأله قابل ارائه است:

  1. مسألۀ مقولات اجتماعی غای ب . در تاریخ اجتماعی به اقتضای این که یک بررسی در

  تاریخ و دربارۀ امر ماضی انجام می شود، برخلاف علوم اجتماعی، محققان با موضوع مورد مطالعۀ

  خود در تماس مستقیم نیستند و نمی توانند آن را از نزدیک مشاهده کنند . طبعاً در چنین

  شرایطی مسألۀ بازسازی مدنظر قرار می گیرد و به دنبال آن چگونگی بازآفرینی افق تاریخی

  موضوع مورد مطالعه و بافت تاریخی ای که رویداد یا مقولۀ موردنظر در آن واقع شده بود ،

  اهمیت می یابد.

  2. مسألۀ تعمیم بر اساس شواهد پراکنده یا بسیار پراکند ه . مقولات تاریخ اجتماعی

  به گونه ای اند که معمولاً دربارۀ آنها در منابع قدیم ودست اول تاریخی، مجموعه ای منسجم و

  یکجا از اطلاعات یافت نمی شود. معمولاً مورخان قدیم دربارۀ مثلاً پوشاک، نحوۀ تغذیه، رژیم

  غذایی، ترجیحات در رفتارهای جنسی، نحوۀ ادارۀ خانواده و جز اینها به طور پراکنده در آ ثار

  خود مواردی را ذکر کرده اند، ولی غالباً هیچ تک نگاری جامعی دربارۀ بیشتر این مقولات در

  خذ Ĥ منابع متقدم وجود ندارد و هر مورخ اجتماعی ناچار است در ابتدا با جستجو در انبوهی از م

  به جمع آوری شمار بزرگی از داده های پراکنده بپردازد و سپس شیو ه های تبیین خود را د ربارۀ

  کتابخانه ها گاه برای Z تا A این داده های فراهم آمده به کار ببرد . از یک سو مراجعه به رد ههای

  جمع آوری اطلاعات دربارۀ یک مقولۀ معین ، مثلاً رنگهای لباسهای م ردانه در دورۀ اموی و

  عباسی ضرورت می یابد واین، کارِ محقق را در جمع آوری داده ها بسیار دشوار می سازد و از سوی

  دیگر همواره همۀ مسائل مربوط به نقد تاریخی داخلی و خارجی این منابع هم باید مدّنظر

  باشد. در عین حال به سبب ناهمگونی و گاه ناسازگاری میان نوع منابعی که این شواهد پراکنده

  از لابه لای صفحات آنها گرد آمده اند و عدم هم ترازی این منابع در خصوص شاهدی که ارائه

  می دهند، تعمیم دادن یک اصل کلی بر اساس این شواهد جزئی بسیار ظریف و دشوار خواهد

  بود؛ چه بسا که مثلاً شواهدی که از منابع شعری و با محتوای ادبی و زیبایی شناختی فراهم

  می شوند گاه به سادگی در ارز و در جهت شواهدی که از منابع فقهی یا تاریخی به دست

  آمده اند، قرار نمی گیرند.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. مسألۀ اثبات اهمیت ع لّی. از کجا می توانیم اطمینان یابیم که چه عامل یا عواملی،

  حائز بیشترین تأثیر بر یک رویداد یا یک امر معین بوده اند، در حالی که در جستجوی خود به

  شبکه ای از عوامل منجر به آن رویداد یا امر معین برخورد م یکنیم؟

  4. مسألۀ تبیین تفاوتها و شباهته ا . ملاکها و معیارهای ما به عنوان مورخ اجتماعی در

  این که برخی پدیده ها را در یک طبقه و مقوله قرار دهیم و برخی دیگر را از آن خارج سازیم ،

  چه باید باشد؟

  5. مسأْلۀ داده های موجود . اغلب داده های راجع به گروههای فرودست یا منحرف در

  گذشته را گروههای مسلط و فرادست و عوامل آنها به دست داده اند. اطلاعات ما درباره مردمان

  عادی زیاد نیست . بدیهی است که بیشتر مردمان مورد مطالع ۀ ما در شمار افراد عادی جامعه

  بوده اند و زندگی، احساسات و تمایلات آنها در منابع تاریخی انعکاس قابل ملاحظه ای نیافته

  است. البته گاه برخی از این افراد عادی و متعلق به طبقات عامه، به موقعیتهای عالی دست

  می یافتند، ولی در این صورت، آنچه در منابع دربار ۀ آنها آمده، دیگر دربارۀ یک انسان عادی و

  جزو عوام نیست و از روی آن نمی توان به وضع مردمان فرودست پی برد . ضمن اینکه هرچه

  دربارۀ عوام نوشت ه شده به دست خواص پدید آمده و ذهنیت و قضاوت آنها را درباره طبقات

  پایین جامعه نشان می دهد. 1 طبعاً این مسأله ای مهم است که آیا این داد هها برای قضاوت مورخ

  اجتماعی دربار ۀ ارزشها، اعمال و رفتار، تمایلات و باورهای واقعی گروههای فرودست، به انداز ۀ

  کافی معتبر و کارآمدند یا صرفاً برداشتها و واکنشهای گروههای غالب را به ما منتقل می سازند؟

  6. مسألۀ مفاهیم مناس ب . ما چه مفاهیمی را باید برای مطالعۀ امر ماضی در تاریخ

  اجتماعی به کار ببریم که هم برای افق تاریخی مورد مطالعه مناسب باشند و هم در روزگار ما

  به درستی فهم شوند ؛ مثلا آیا بحث از پلورالیزم دینی که مفهومی برآمده از اندیشه های مدرن

  است در مطالعۀ افکار و باورهای مردمان قرون وسطای اسلامی کارآمد است؟ 2

  7. مسألۀ آزمودن روایتهای توضیحی رقیب دربارۀ پدید ه های واحد. چه معیارهایی

  را باید برای تعیین اینکه کدام روایت روشن تر یا بهتر است به کار برد؟ 3

  1. B. Lewis, p. 40.

  196 و پانویس ش 3 - 2. در این باره نک : موسی پور، بررسی تطبیقی ...، 95 به بعد؛ همو، بایسته های تفسیر ...، 195

  . ص 196

  3. Fairburn, p. 12.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  را به بررسی « تاریخ اجتماعی : مسائل، راهبردها و روشها » فربرن 1 عملاً کتاب خود با عنوان

  این هفت مسأله البته در بافت تاریخ اجتماعی غرب اختصاص داده است . همۀ این مسائل با

  بررسی مجموعه ای از نمونه کارهای انجام شده در حوزۀ تاریخ اجتماعی غرب در چهار دهۀ اخیر

  به دست آمده و طبیعی است که هرچه در طول زمان، تحقیقات بیشتر و معتبرتری در این

  حوزه انجام شود، ذخیره و مایۀ بیشتری برای شناسایی مسائل اصلی این رشته فراهم می آید و

  راه برای تدوین روش شناخت متمایزی که هویت مستقل این رشتۀ جدید را نیز تقویت کند،

  هموارتر خواهد گردید . شاید در اینجا لازم باشد که مروری بر سابق ۀ مطالعات تاریخ اجتماعی در

  غرب نیز داشته باشیم ، گو این که ضرورت بومی سازی این پژوهشها در مطالعات اسلامی نیز

  نباید از نظر دور بماند.

 8. #8
  کاربر ارشد Setayesh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۹۰-۰۶-۲۶
  نوشته ها
  3,283
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 42 در 41 پست
  سابقۀ مطالعات تاریخ اجتماعی نوین در غرب

  پاره ای از تاریخ نوشته های پیش از نیمۀ قرن نوزدهم به هر روی دربردارندۀ مطالبی است که

  اکنون می توان آنها را عناصر و مؤلفه های موردنظر در تاریخ اجتماعی تلقی کرد . در تاریخ

  هرودوت نیز در کنار گزارش جنگها و رخدادهای سیاسی، گزارشهای مختلفی دربارۀ آداب و

  رسوم و شعائر اقوام مختلف آمده است چنان که در تاریخ ابن خلدون و المنتظم ابن جوزی نیز

  این دست داده ها قابل توجه است . در آثار مورخان اروپایی متأخرتری چون ولتر و ادوارد گیبون

  و نیز یاکوب بورکهارت ، مورخ سویسی ، نیز در کنار مسائل سیاسی، مشخصاً تا حدی به

  مؤلفه های تاریخ اجتماعی توجه شده است . با ا ین حال، تکیۀ غالب تاریخ نوشته های اروپایی و

  آمریکایی حتی در قرن نوزدهم نیز سیاست و شرح اعمال و کردارهای نخبگان و افراد برجسته

  بود و عناصر تاریخ اجتماعی همواره به صورت غیر رسمی در لابه لای این گزارشها حضوری

  کم رنگ داشتند . در اوائل قرن بیستم، جریان ضعیفی از تاریخ اجتماعی در ایالات متحده پدید

  آمد و از نگارش کتابهایی دربارۀ تاریخ خانواده و کودکی کم کم به نگارش آثار عظیمی چون

  تاریخ زندگی آمریکایی 2 ویراسته آرتور م . شلزینگر و دیکسون راین فوکس در سالهای 1927 تا

  1930 انجامید . هرچند هنوز در آن روزگار تعریف روشنی از تا ریخ اجتماعی باب نشده بود .

  ضمن آن که کتابهای تاریخ اجتماعی در این دوره، بیشتر مجموع ۀ م فصّ لی از داده ها دربارۀ

  1. Fairburn.

  2. History of American Life, ed. Arthur M. Schlesinger and Dixon Ryan Fox.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  زندگی مردمان بود تا تاریخ اجتماعی آنها. 1

  همین روند در آثار مورخان دیگری چون کارل و جسیکا بریدن باف 2 در 1942 نیزکه دربارۀ

  اوضاع زندگی در فیلادلفیا تحقیق کرده بودند برقرار بود . با پدید آمدن آثاری دربارۀ تاریخ

  زندگی مهاجران در ده ۀ 1950 و انجام تحقیقات تازه ای دربار ۀ سهم و مشارکت طبقات

  فرودست اجتماعی در فرهنگ سیاسی آمریکا، تمهیدات کافی برای ظهور و بروز روشن تر جریان

  تاریخ اجتماعی در ده ۀ 1960 فراهم گردید . چنان که در 1961 در دانشگاه هاروارد دور ۀ

  دکترای تخصصی تاریخ اجتماعی و اقتصادی تأسیس شد و پس از آن شمار قابل توجهی از

  تحقیقات تاریخ اجتماعی بویژه دربار ۀ خانواده، روابط اجتماعی در مستعمرات، طبق ۀ کارگر،

  برده داری و الگوهای تحرک اجتماعی انجام شد و سرانجام دو نشریه تخصصی تاریخ اجتماعی 3

  و خبرنامۀ روشهای تاریخی 4 در اواخر ده ۀ 1960 تأسیس شدند که جریان تاریخ اجتماعی در

  غرب را به نقط ۀ استواری رساندند . به نحوی که در دهۀ 1980 ، تاریخ اجتماعی به عنوان یک

  رشتۀ پژوهشی ، تثبیت و استقرار یافته بود و رفته رفته توانست توجه منتق دان را هم به خود

  جلب کند . البته با وجود آن که در این مقطع ، مثلاً فقط در ایالات متحده، حدود سی و پنج

  درصد محققان فعال در حوز ۀ تاریخ، خود را مورخ اجتماعی قلمداد می کردند 5، باز هم در

  ساختار آموزشی مدرنی چون آموزش و پرورش و دانشگاههای آمریکا، طرفداران تاریخ سن تی به

  هر نحو سعی داشتند از رشد و گسترش تاریخ اجتماعی و تثبیت هنجارهای آن به عنوان

  هنجارها و ارزشهای غالب در مطالعات تاریخی جلوگیری کنند . این گروه اصرار داشتند که

  باید در اطلاع داشتن از مجموعه ای از رویدادهای تاریخ سیاسی تعریف شود و « سواد تاریخی »

  هر مورخی ب اید ضرورتاً این مجموع ۀ معیار را به عنوان تاریخ ، همواره در برنام ۀ کاری خود

  بگنجاند. گو این که این انتقادات نه در اروپا که مورخان اجتماعی در آنجا از پشتوان ۀ مکتب

  تاریخنگاری آن ال برخوردار بودند و نه در آمریکا که تاریخ اجتماعی در آن با تکیه بر امکانات

  پژوهشی بسیار گسترده، شکوفا شده بود، قادر به ایجاد وقفه در جریان محققانۀ تاریخ اجتماعی

  نشده است.

  1. در ایران آثار چند جلدی جعفر شهری با عناوین طهران قدیم و تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم همین

  ویژگی را دارند.

  2. Carl and Jessica Bridenbaugh.

  3. The Journal of Social History.

  4. Historical Methods Newsletter.

  5. See: Stearns, p. 687.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  کتابشناسی

  ؛ خرمشاهی، بهاء الدین، حافظ، تهران، طرح نو، 1374

  ؛ شهری، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، تهران، 1368

  ؛ همو، طهران قدیم، تهران، 1381

  بازجستی در تحلیل مورخان مسلمان از نبود علی (ع) در غزوۀ تبوک : مقدمه ای » ، موسی پور، ابراهیم

  ؛ در اسلام پژوهی، ش 2، بهار و تابستان 1385 ،« روش شناختی

  ؛ در مطالعات اسلامی، پیوست شماره 71 ، بهار 1385 ،« بایسته های تفسیر متن تجهیز شده » ، همو

  در ادبیات اسلامی و نقد تفسیر « فیل شناسی کوران » همو، بررسی تطبیقی زمینه های طرح تمثیل

  پلورالیستی آن ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد در ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران،

  ؛ زیر نظر محمد مجتهد شبستری، 1380

  Barzun, Jacques, "Cultural History as a Synthesis", in The Varieties of

  history, ed. Fritz Stern, Meridian Books. Ohio, 1966;

  Cochran, Thomas and Hofstadter, Richard, "History and the Social

  Sciences" in The Varietis…;

  Fairburn, Miles, Social History, Problems, Strategies + methods,

  NewYork, St. Martin’s press, 1999;

  John R. Hall, "Cultural History", in Encyclopedia of Social History,

  (ESH), ed. Peter N. Steatns, NewYork – London, Garland, 1994;

  Hunt, Stephen, Religion and Everyday Life, London, Routledge, 2005;

  Bernard Lewis, "The Fait and the Faitful, the Land Peoples of Islam" in

  The World of Islam, ed. B. Lewis, London, 1980;

  Loyd, Christopher, Explanation in Social History, NewYork, 1985;

  Lawrence McDonnell, "Marxist Historiography", in ESH.

  Morawska, Ewa, "Sociology" in ESH;

  Rosenzweig, Linda W. "Teaching of Social History" in ESH;

  De Sainte Croix, G. E. M. The Class Struggle in the Ancient Greek

  World, London, 1981;

  Skocpol, Theda, Vision and Method in Social History, NewYork, 1985;

  Stearns, Peter N., Social History", in ESH;

  E. P. Thompson, "History and Anthropoloy", in Making History, E.P.

  Thompson, London, 1994. www. Wikipedia. Com.

  و نیز منتخبی از مقالات « تاریخ اجتماعی : مسائل، راهبردها و روش ه ا » کتاب فربرن تحت عنوان

  تاریخ اجتماعی و دانشهای » ویراستۀ پیتر، ستیرنز تحت عنوان (ESH) « دائرۀ المعارف تاریخ اجتماعی »

  توسط نگارنده و همکاران ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد. ،

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. چه کنیم دیرتر به نصب مجدد ویندوز دچار شویم؟
  توسط hamid192 در انجمن مقالات عمومی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۰ مرداد ۹۳, ۱۱:۳۳
 2. دستیابی به منوی Quick Access ویندوز 8 در ویندوزهای 7، ویستا و XP .
  توسط hamid192 در انجمن اموزش کاربردی نرم افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۸ مرداد ۹۳, ۲۱:۳۲
 3. ویژگیهای دات نت
  توسط PARS در انجمن ASP/ASP.net/MSSQL/Access
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۷ بهمن ۸۸, ۲۰:۲۲
 4. چند دستگی و شعارهای تند هواداران پرسپولیس/ وینگادا تشویق نشد
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۸۸, ۲۱:۱۴
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۲ مهر ۸۶, ۱۲:۲۰

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •