نگراني واضطراب پس از عمل قلب ميتواند منجر به افزايش خطر مرگ شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

تحقيقات نشان داده؛ افرادي که پس از عمل قلب از نظر رواني آرامش بيشتري دارند نسبت به آنهايي که با اضطراب و دلواپسي مواجهاند، دچار خطرات کمتري ميشوند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، در يک مطالعه که توسط پژوهشگران بيمارستاني بر روي 180 نفر که عمل جراحي قلب انجام شد، نشان داد: بيماراني که نگراني و اضطراب مشخصي دارند، 4 سال بعد از عمل بيشتر از سايرين در خطر مرگ و يا بستري شدن در بيمارستان قرار ميگيرند.

شواهد موجود نشان ميدهد که اختلالات افسردگي، استرس، نگراني و همچنين روابط خويشاوندي نامطلوب ميتواند سلامت قلبي افراد را به خطر بياندازد.

براساس مطالعات انجام شده، اين موارد ميتواند منجر به فعاليت بيش از حد سيستم عصبي شده و با گذشت زمان موجب اختلال در فعاليت عضلات قلبي شود.

همچنين از آثاري که بر روي رژيم غذايي افراد و ساير فعاليتهاي روزانه افراد دارند، نميتوان چشم پوشي کرد.