راز اول موفقیت یعنی اگاهی از عظمت انسان و پذیرفتن وابستگی شدید و اجتناب نا پذیر ان ها !

به دست اوردن مهارت های زیستن با انسانها که به سلامت روح و روان و پیشرفت فرد و جامعه می انجامد /راز دوم موفقیت است !

درک ارزش وقت و به کار گیری راه های استفاده موثر از ان برای رشد خویش و بازدهی بیشتر به جامعه راز سوم پیروزی است !

شناختن و پرورش دادن استعدادها و علاقه ها برای ایجاد رضایت و شکوفایی فرد و خدمت موثر به جامعه راز چهارم موفقیت است !


راز پنجم پیروزی به کار گیری راه های درست هدف سازی و دست یابی به هدف برای رضایت فرد و جامعه است !