نقل قول نوشته اصلی توسط limo_torosh
میدانید بدترین فرآوردههای جهان كدامها بودهاند؟ پاسخها نزد یک گروه حمایت از مصرفکنندگان است.

بنا بر اعلام یک گروه جهانی حمایت از مصرفکنندگان، قرصهای خوابآور تبلیغشده برای کودکان، اسباببازیهای خطرناک و آب معدنیهای پُر شده از منابع آب محلی در میان بدترین فراوردهها در جهان هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه " گروه بینالمللی مصرفکنندگان" (Consumers International) دوشنبه 29 اکتبر (7 آبان) جوایز بدترین فرآوردهها در جهان را اعلام کردند و جایزه اول به شعبات آمریکایی شرکت ژاپنی تاکدا رسید که به تبلیغ یک داروی خوابآور برای کودکان میپردازند.

این شرکت یك تبلیغ تلویزیونی در آمریکا پخش میکرد كه در آن از تصاویر کودکان، تخته سیاه و اتوبوس مدرسه برای فروش داروی خوابآور "روزرم" استفاده شده بود.

به گفته این سازمان حمایت از مصرفکنندگان، این آگهیها بدون اینکه هشدارهای بهداشتی لازم را به والدین بدهند، این قرصهای خوابآور را برای کودکان تبلیغ میکردند.

یک جایزه دیگر به شرکت کوکاکولا داده شد که با فروش آب معدنیهای مارک "داسانی " در ایالت متحده و آمریکای جنوبی که از همان منابع آب معمولی شیر پُر میشوند، به قول این سازمان "بازاریابی را به حوزه یاوگی" رسانده است.

شرکت کلوگ به خاطر غلات آمادهشدهاش در دنیا معروف است، یک جایزه غذای بد به خاطر استفاده جهانی از شخصیتهای کارتونی و بازاریابی برای هدف قرار دادن کودکان علیرغم محتوای بالای نمک و قند در برخی از خوراکیهای تولیدیاش گرفت.

گروه بیناللملی مصرفکنندگان گفت: "کلوگ یکی از چند شرکت بینالمللی غذاست که با فروختن غذای پر چربی، قند یا نمک پول به دست میآورند."

شرکت اسباببازی سازی "ماتل" نیز به خاطر استرداد بیش از 19 میلیون فرآورده ی ساخت چین، به خاطر میزان بالای سرب و مغناطیسهای کوچک در آنها که ممکن بود بوسیله کودکان بلعیده شوند، نیز نام برده شد.

ماه گذشته این شرکت اسباببازی سازی آمریکایی از چین معذرتخواهی کرد و گفت اغلب این استردادها به خاطر اشکال طراحی بودهاند و ربطی به محل تولید اسباببازیها نداشتهاند.

سازمان بینالمللی مصرفکنندگان گفت: "این قضیه مثال کلاسیکی از اجتناب از پاسخگویی و انداختن مسئولیت به عهده دیگران در مقیاس جهانی است."

سازمان بینالمللی مصرفکنندگان، که یک فدراسیون جهانی از سازمانهای حمایت از مصرفکنندگان است، میگوید:" این جوایز به هدف آشکار کردن موارد سوءاستفاده از اعتماد مصرفکنندگان است."

ریچارد لوید، مدیر کل این گروه گفت: "این شرکتهای چند میلیارد دلاری دارای نشانهای تجاری جهانی مسئولیت دارند که صادق، پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند."

برندگان جوایز بدترین فرآوردهها در کنگره جهانی این گروه - که 220 سازمان عضو آن هستند - در سیدنی استرالیا اعلام شدند.