TCP/IP پروتکل استاندارد برای برقراری ارتباط بین شبکه های کامپیوتری میباشد. به این منظور در پروتکل TCP/IP از چهار لایه مجزا با وظایفی خاص استفاده میشود. هر یک از پروتکل های موجود در پشته TCP/IP، دارای وظیفه ای خاص در زمینه برقراری ارتباط می باشند. در زمان ایجاد ارتباط، ممکن است در یک لحظه تعداد زیادی از برنامه ها، با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. TCP/IP قابلیت تفکیک و تمایز یک برنامه موجود بر روی کامپیوتر با سایر برنامه ها را دارد. این پروتکل پس از دریافت داده ها از یک برنامه، آن ها را برای برنامه متناظر موجود بر روی ماشین مقصد ارسال می نماید. نحوه ارسال داده توسط پروتکل TCP/IP از محلی به محل دیگر، با فرآیند ارسال یک نامه از شهری به شهر دیگر، قابل مقایسه است. برقراری ارتباط مبتنی بر TCP/IP، با فعال شدن یک برنامه بر روی کامپیوتر مبدا آغاز می گردد . برنامه فوق، داده های مورد نظر جهت ارسال را به گونه ای آماده و فرمت می کند که برای کامپیوترمقصد قابل خواندن و استفاده باشند. در ادامه آدرس کامپیوترمقصد، به داده های مربوطه اضافه می شود. پس از انجام این عملیات، داده به همراه اطلاعات اضافی (درخواستی برای تائید دریافت در مقصد)، در طول شبکه به حرکت درآمده تا به مقصد مورد نظر برسد.
لایه های پروتکل TCP/IP

TCP/IP فرآیندهای لازم به منظور برقراری ارتباط را سازماندهی و در این راستا از پروتکل های متعددی در پشته آن استفاده می شود. به منظور افزایش کارایی در فرآیند های مورد نظر، پروتکل ها در لایه های متفاوتی سازماندهی شده اند. در هر یک از این لایه ها اطلاعات مربوط به آدرس دهی در انتهای لایه قرار میگیرد. بدین ترتیب کامپیوترهای موجود در شبکه قادر به مسیریابی و پردازش اطلاعات با سرعت مطلوب خواهند بود. در همین راستا، صرفا کامپیوتری که به عنوان کامپیوتر مقصد معرفی شده امکان باز نمودن بسته اطلاعاتی و انجام پردازش های لازم بر روی آن را دارا خواهد بود. TCP/IP از یک مدل ارتباطی چهار لایه ای به منظور ارسال اطلاعات از محلی به محل دیگر استفاده می کند. این لایه ها عبارتند از:
لایه Application: لایه Application، بالاترین لایه در پشته TCP/IP است. تمامی برنامه و ابزارهای کاربردی به کمک این لایه به شبکه دستیابی خواهند داشت. پروتکل های موجود در این لایه به منظور فرمت داده و مبادله اطلاعات کاربران استفاده می شوند. HTTP و FTP دو نمونه از پروتکل ها ی موجود در این لایه میباشند.
لایه Transport: این لایه به منظور تنظیم و تضمین ارتباط و ارسال داده ها به کار می رود. وظیفه مهم لایه Transport بسته بندی اطلاعات لایه Application به منظور انتقال بر روی شبکه است. دو پروتکل مهمی که در این لایه قرار میگیرند TCP به منظور ایجاد ارتباط مطمئن و UDP به منظور ایجاد ارتباط سریع اما نامطمئن هستند.
لایه Internet: این لایه مسئول آدرس دهی، بسته بندی داده ها و مسیریابی شبکه است. لایه Internet شامل چهار پروتکل اساسی زیر است:
(IP(Internet Protocol: این پروتکل مسئول آدرسی داده ها به منظور ارسال به مقصد مورد نظر است.
(ARP(Address Resoulation Protocol: این پروتکل مسئول مشخص نمودن آدرس MAC سرنام Media Access Control یا همان آدرس کارت شبکه است.
(ICMP(Internet Control Message Protocol: این پروتکل به نوعی ناظر شبکه میباشد. ICMP مسئول عیب یابی و گزارش خطاء در صورت عدم توزیع صحیح اطلاعات است.
(IGMP(Internet Group Managemant Protocol: این پروتکل مسئول مدیریت Multicasting در TCP/IP را برعهده دارد. در این حالت یک مجموعه ای از داده ها برای تعدادی از مخاطبین به صورت گروهی ارسال میگردد.
لایه Link: لایه Link مسئول ارسال و دریافت داده بر روی رسانه شبکه (مثلا کابل یا امواج رادیویی) میباشد.
نکته- هر یک از پروتکل های وابسته به پشته TCP/IP با توجه به وظیفه ی خود در یکی از لایه های فوق قرار می گیرند.
نکته- کارت شبکه (آداپتور) دارای یک عدد دوازده رقمی مبنای شانزده نظیر B5-50-04-22-D4-66 است که آدرس MAC آدرس نامیده می شود.