نحوه تغییر بک گراندویندوز مدیا پلایرازطریق رجیستری ابتدا منوی runویندوز اجراکنید درمرحله بعد فرمان regedit داخلش تایپ کنید اینتر بزنید بعدش به این مسیری HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\P references برین بعد دابل کلیک کنید روی کی LibraryBackgroundImage برای تغییر تم صفحه مدیا پلایرتو قسمت value date به ترتیب عدد 1 درمرحله بعد عدد 2 که با تا یپ هرکدام ازاین شماره ها صفحه مدیا پلایر پس زمینش تغییر میکنه .