رابطه عاطفي در خانواده عزت نفس دختران را افزايش ميدهد

كرج ، ايرنا

نتيجه يك تحقيق كه توسط پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامي كرج اخيرا در كنفرانس بينالمللي علوم رفتاري كانادا درقالب سخنراني ارايه شد، نشان ميدهد، وجود رابطه عاطفي در خانواده، عزت نفس دختران را افزايش ميدهد.


مجري و محقق اين طرح روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: دراين تحقيق، عزت نفس در ميان ‪ ۱۲۰‬دختر فراري و عادي با دامنه سني ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬طي مدت يك سال بررسي شد.

دكتر بانودخت نجفيانپور افزود: براساس اين تحقيق اشكال در گفت وگوي دو طرفه بين دختران و والدين و سرد بودن روابط آنان موجب ميشود كه عزت نفس در دختران كاهش يافته و آنان گريز از خانه را ترجيح دهند.

وي اظهار داشت: اين تحقيق بيانگر آن است كه فقط ‪ ۱۵‬درصد دختران فراري رابطه عاطفي خوبي با پدرانشان دارند، درحاليكه اين آمار در دختران عادي ‪ ۶۳‬درصد است.

نجفيانپور گفت: همچنين دختران فراري در برقراري ارتباط عاطفي با معلمان خود ناموفقند و معمولا اين دختران پس از فرار بشدت دچار پشيماني ميشوند.

وي ادامه داد: "فرار دختران" گريز از يك موقعيت ناامن است و يك معضل اجتماعي بشمار ميرود كه در تمام كشورهاي جهان چه پيشرفته و چه درحال توسعه وجود دارد.

اين محقق، شرايط بد اقتصادي خانواده، اختلاف و اعتياد والدين و توجه نداشتن به نيازهاي رواني نوجوانان را از علل فرار دختران ذكر كرد.

وي افزود: دختراني كه در خانوادههاي آنان اختلاف و مشكل عاطفي وجوددارد بيشتر در مقطع تحصيلي راهنمايي بويژه پايه دوم راهنمايي دچار افت تحصيل ميشوند.

نجفيانپور خاطرنشان كرد: اگر مكانهاي مناسبي براي پناه آوردن دختران فراري در جامعه ايجاد شود، شرايط برگشت آنان به خانواده تسهيل خواهد شد و پيامدهاي اجتماعي فرار از خانه به حداقل ميرسد.

اين تحقيق با عنوان "بررسي و مقايسه عزت نفس در بين دختران فراري و دختران عادي" در كنفرانس بينالمللي تحت عنوان:
‪ working together:Interdisciplinarity in Forensic Mental Health‬در مونترال كانادا ارايه شد.