ايران به مركز درمان بيماريهاي خاص در منطقه تبديل ميشود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سال گذشته 22 ميليارد تومان بودجه که بيشتر آن ارزي بود براي درمان بيماريهاي صعبالعلاج بيماران كشور، در اختيار مراکز تحقيقاتي و درماني قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، دکتر اميدوار رضايي ـ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ـ در مراسم گراميداشت دو هزارمين پيوند مغزاستخوان و سلول درماني به افزايش3 برابري بودجه در بحث درمان بيماران خاص اشاره كرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي قانوني به نام هيات امناي ارزي را تصويب كرده كه اين قانون کمک ميکند، بيماران مانند سالهاي گذشته براي درمان به خارج اعزام نشوند.

نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس در ادامه به وضع قانون استفاده از اعضاي افراد مرگ مغزي براي پيوند اشاره كرد و گفت: بر اساس فتاوي علماي كشور اين قانون در مجلس به تصويب رسيده که اميدواريم با حمايت اعتباري از سوي مسوولان كشور بستر مناسبي براي فعاليتهاي بيشتر در درمان بيماران سرطاني، پيوندي و جراحيهاي قلب فراهم آيد.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي همچنين به وضع قانوني براي اخذ عوارض بر واردات و مصرف سيگار و نوشابه و اختصاص آن به بيماران سرطاني و خاص اشاره كرد و افزود: تلاش مجلس بر اين است كه به اين بيماران توجه ويژه شود و براساس سند چشمانداز 20 ساله کشور، درصدديم تا مركز درمان اين بيماريها در کل منطقه باشيم.

او با اشاره به افتخارآميز بودن انجام عمل دو هزار پيوند مغز استخوان در کشور گفت: اين به اين معني است كه دو هزار خانواده حيات دوباره يافتند كه همه ما اعم از مجلس، دولت و دانشگاه وظيفه داريم از افرادي كه در خدمت ارتقاي سلامتي جامعه هستند حمايت كنيم.

رضايي با اعلام اين كه هم مجلس و هم دولت در تلاشند كه بيشتر از قبل در اين خصوص حمايت وكمك كنند، گفت: هرچند ما با رشد ايدهآل فاصله زيادي داريم، ولي در خاورميانه و حتي فراتر از خاورميانه موفقيتها و رشدهاي چشمگيري داشتهايم.

او در پايان با بيان اين که كميسيون بهداشت و درمان مجلس وظيفه خود ميداند از عزيزاني كه در عرصه سلامت و به خصوص در مركز پيوند مغز استخوان تلاش زيادي كردهاند، حمايت كند، خاطرنشان کرد: اميدواريم با عملكرد مثبت اين مركز، با بودجهاي كه رياست جمهوري در روند اصلاح بودجه براساس عمليات و عملكردهاي مثبت در نظر خواهد گرفت، اختصاص واقعي بودجه طرحريزي شود