پس از خوردن قرص و كپسول حتما آب بنوشيد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

مصرف فرآوردههاي جامد خوراکي دارويي مثل قرصها و کپسولها بايد با نوشيدن مقدار مناسب آب(حداقل 120 سي سي آب) همراه باشد.

دکتر« کيومرث دبيرمنش » عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، با بيان اين مطلب افزود: رعايت موارد فوق، باعث اطمينان از رسيدن دارو به معده خواهد شد و بيمار از آسيبهاي احتمالي دارو بر روي مري مصون ميماند.

وي در ادامه افزود: در صورتي که بيمار توانايي نشستن را نداشته باشد، بايد نسبت ميزان آب مصرفي همراه با دارو را بيشتر کند. به طوري که حداقل 180 سي سي آب با داروي خوراکي جامد بنوشد.

دکتر دبيرمنش متذکر شد: بايد ميزان آب مصرفي هنگام مصرف فرآورده دارويي در بيماراني که به علت بيماري خاص، محدوديت مصرف آب دارند در نظر گرفته شود.