ده نکته کلیدی در مدیریت مناسب سیستم تهویه تونلی مرغداری ها

منبع :

Jim Donald , Extension Agriculture Engineer And Professor BioSystems Engineering Department , Auburn University


با تشکر از آقای علیرضا گائینی


1 . استفاده از سیستم تهویه تونلی ، زمانیکه هدف نهایی ما خنک نمودن پرندگان است .


استفاده از سیستم تهویه تونلی ، زمانیکه دمای هوا به اندازه کافی بالا نبوده و یا پرندگان تحت پرورش سن کمی داشته باشند اثرات مخربی را بر روی بازدهی طیور پرورشی خواهد داشت . اشتباهی که در اغلب موارد روی می دهد ، روشن گذاردن این نوع سیستم تهویه پس از غروب میباشد .


2 . روشن نمودن تعداد مشخصی هواکش بر اساس تعداد پرندگان پرورشی موجود در سالن .
دمای موثر را بایستی محاسبه نمود . قانون تاثیر باد سرد ایجاد شده با هواکش 48 اینچی ( پرنده بزرگتر ، تعداد کمتر ) میباشد . در حدود 10 درجه از باد سرد توسط یک هواکش 48 اینچی به ازای یک هفته از گذشت پرورش بعلاوه یک هواکش اضافی ایجاد میشود . بعنوان مثال ، برای پرندگانی با سن 3 هفته ، 3+1 هواکش ، ده درجه از دمای هوا را کاهش خواهد داد .

3 . با توجه به وضعیت پرندگان دمای مورد نیاز را محاسبه نمائید . بنابراین تنها به دماسنج ها اکتفا نکنید .


دمایی که پرندگان در سالن تجربه می کنند را نمیتوان تنها بر اساس دماسنجها ارزیابی نمود . ما توانایی محاسبه و ارزیابی دمای موثر را خواهیم داشت ولی بایستی به وضعیت پرندگان نیز توجه داشته باشیم . له له زدن ، کاهش دریافتی غدا و بالهای آویزان از علائم گرمای سالن میباشند . وجود تفاوت رفتاری در پرندگان در نقاط مختلف سالن نیز نشانه عدم چرخش مناسب هوا میباشد . در اینگونه مواقع بایستی از هواکشهای بیشتری بهره گرفت .


4 . بکارگیری بالای50 درصد از هواکشهای موجود در جهت استفاده از سیستم تهویه تونلی .


سیستم تهویه تونلی با بکارگیری کمتر از 50 درصد هواکشها ( 4 از 8 یا 5 از 10 ) میتواند سبب افزایش 10 درجه یا بیشتر هوای ورودی تا خروجی در سالنهای پرورش طیور صنعتی شود . در صورتی که شما قصد خارج نمودن هوای گرم سالن را داشته باشید ، کمتر از نیمی از هواکشهای سالن توانایی انجام اینکار را خواهند داشت . شما برای انجام اینکار میتوانید از سیست تهویه عرضی نیز بهره ببرید . این سیستم تهویه ، توانایی زیادی را در انجام اینکار خواهد داشت .


5 . جریان کافی هوا را فراهم نموده و بر آن نظارت داشته باشید .

این موضوع ، مهمترین فاکتور در آب و هوای گرم میباشد . همیشه ورودی هوا را به میزان کافی فراهم نمائید . بخصوص به این نکته توجه داشته باشید که کاهش ورودی هوا سبب افزایش جریان هوا در سالن نمیشود بلکه سبب کاهش چرخش هوا در سالن میشود . پنجره ها و همچنین هواکشها را همیشه تمییز نگاه دارید . از سوی دیگر ، تمامی درها و ورودیهای هوایی که غیر از ورودی اصلی سیستم تهویه تونلی میباشند را بسته نگاه دارید .


6. در صورت استفاده از تشکچه های مرطوب ، فشار استاتیک را تحت نظر داشته باشید .
این فشار بایستی میان 0.05 تا 0.10 باشد . در سالنهایی که از تشکچه های فوق جهت خنک نمودن سالن استفاده میشود ، فشار استاتیک تا 0.10 یا بالاتر در خلال بهره گیری از تهویه تونلی بیانگر ناکافی بودن ناحیه واجد تشکچه و یا بسته بودن تشکچه ها بوده و سبب ناکافی بودن جریان هوا ، سرعت هوا و خنکی سالن میشود . در صورت بروز چنین حالتی با متخصصین واجد شرایط مشورت نمائید .


7 . در صورت بهره گیری از تشکچه های مرطوب ، کاهش دمای هوا را تحت نظر داشته باشید .


این کاهش بایستی در یک روز گرم تابستانی 10 تا 12 درجه فارنهایت باشد . در صورتیکه اینگونه نمی باشد ، در ابتدا نکات 5 و 6 را بررسی نموده و سپس :

اطمینان یابید که تمامی ورودی های هوا با تشکچه های فوق بخوبی پوشیده شده اند . ورودی هایی که با این تشکچه ها پوشیده نشده اند را نیز بایستی ببندید . بدنبال نقاطی از تشکچه ها باشید که خشک مانده اند . هوای بیشتری از میان تشکچه های خشک عبور میکند و تعادل جریان هوا را بر هم خواهد زد . از سوی دیگر ، بایستی در جهت خنک نمودن مناسب سالن این تشکچه ها را بخوبی مرطوب نگاه دارید . تقویت پمپهای تشکچه ها را کنترل نموده بطوریکه حداقل 180 تا 200 Psi توانایی داشته باشند ( اسپری بر روی تشکچه ها ) .

8 . در صورتی در سالنهایی که از تشکچه های مرطوب جهت خنک نمودن استفاده میشود ، قصد استفاده از مه پاش را دارید ، هنگامی اینکار را انجام دهید که تمامی هواکشها روشن میباشند .در این حالت ، دمای سالن از ورودیها تا خروجیها 5 درجه یا بیشتر افزایش نشان خواهد داد . در صورتی که پرندگان یا کف سالن شروع به مرطوب شدن نمود ، بایستی مه پاش را خاموش نمود

9 . پرندگان خود را در هنگام قطع جریان برق و از کار افتادن سیستم تهویه محافظت نمائید .میزان گرما و رطوبت در خلال قطع برق و از کار افتادن سیستم تهویه بسرعت افزایش پیدا کرده و ظرف مدت 10 تا 20 دقیقه به سطوح کشنده ایی خواهد رسید . این موضوع به سن پرندگان بستگی دارد . توجه داشته باشید که تنظیمات هشدار دهنده های وضعیت هوا را بخوبی بازدید نموده و وضعیت و کارکرد ژنراتورهای پشتیبانی را در دوره های مشخص بازدید نمائید .

10 . از محصورکننده های خرکت پرندگان در سالن استفاده نمائید .


ممکن است که پرندگان در سالنهایی که از سیستم تهویه تونلی استفاده می کنند ، در جهت نزدیک بودن به ورودی هوا و همچنین نقاطی با هوای بهتر ، تجمع بیش از حد نمایند . این موضوع در افت تولید نقش بسزایی خواهد داشت . بدون وج.د اینگونه حصارها ، توانایی استفاده کامل از مزایای سیستم تهویه تونلی را نخواهیم داشت . این حصارها را نبایستی پس از روز 21 پرورش استفاده نمود