تعرفه های جدید گدایی!


عاقبت چت کردن!!!
خدا میدونه مهریه این خانم گربه چقدره؟؟
آزادی دیگر آزاد نیست